Traductor Inglés de F T

Traductor de F T

Babylon NG

¡La próxima generación en traducciones!

Descárguelo, es gratuitoTraducción Local:
Traductor
Traduction
Tradutor
Traduttore
Übersetzung
Перевод
Μετάφραση
Çeviri
لترجمة
翻訳
a
Más Lenguas:
[top]

Traducción de F T en otras lenguas:

Inglés Ruso Albanais
Obtenga el software Babylon de Traducción Descárguelo Descárguelo Gratis Ahora ZDNet PCMagazine
F T en Inglés
FORD MOTOR
Exchange: NYSE
Not Available

Diccionario fuente: Company Info: Ticker, Name, Description
Más: Traductor de Inglés a Inglés
F T en Ruso
полные условия


Diccionario fuente: Modismos (Inglés a Ruso)
Más: Traductor de Inglés a Ruso
f.t. - полные условия

Derechos de Autor: Diccionario fuente: Diccionario de Seguros Inglés-Ruso
Más: Traductor de Inglés a Ruso
(сокр.) 1. полный рабочий день; 2. полные условия

Diccionario fuente: Diccionario Subsidiario Inglés-Ruso
Más: Traductor de Inglés a Ruso
F T en Albanais
Shqip - Anglisht

Përmbajtja - Contents [kën'tents]

Klikoni linqet e poshtëshënuara për të kaluar në temën e dëshiruar

Acide - Acids / 01
Aktivitete - Activities / 02
Ambienti - Environment / 03
Amvisëri - Household / 04
Anët - Sides / 05
Aparate - Apparatus / 06
Armët - Weapons / 07
Astronomi - Astronomy / 08
Barëra - Grass / 09
Bimë - Plants / 010
Bujqësi - Agriculture / 011
Bulmet - Milk products, dairy / 012
Dita - Day / 013
Drithëra - Cereals / 014
Drunj - Trees / 015
Emocione - Emotions / 016
Ëmbëlsira - Sweets / 017
Familja - Family / 018
Farefisi - Relatives / 019
Gazra - Gases / 020
Gjellëra -Broths / 021
Gjini, Moshë - Sex, Age / 022
Gjuhë - Languages / 023
Higjiena Personale - Personal Hygiene / 024
Horoskopi - Horoscope / 025
Insekte - Insects / 026
Instrumente Muzikore - Musical Instruments / 027
Java - Week / 028
Kafshë Shtëpiake - Livestock / 029
Kafshëtë Egra - Wild Animals / 030
Kafshë Uji - Water Animals / 031
Koha - Time / 032
Koka - Head / 033
Kontinenta - Continents / 034
Lëndë Shkollore - School Subjects / 035
Lidhëza - Conjuctions / 036
Lule - Flowers / 037
Masa - Measurements / 038
Mbathje - Footwearing / 039
Melodi - Melodies / 040
Metale - Metals / 041
Mëlmesa - Spice / 042
Minerale - Minerals / 043
Mish - Meat / 044
Mirënjohje - Gratitude / 045
Mjete komunikacioni - Vehicles / 046
Moti - Weather / 047
Mosmarrëveshtje - Divergence / 048
Muajtë - Months / 049
Ngjyrat - Colours / 050
Numrat - Numbers / 051
- themelorë - cardinals / 052
- rendorë - ordinals / 053
Ora - Time / 054
Orendi - Furniture / 055
Pemë - Fruits / 056
Perime - Vegetables / 057
Përshëndetje - Greetings / 058
Pije - Drinks / 059
Pikësimi - Punctuation / 060
Pjesë Automjetesh - Car Parts / 061
Pranim - Acceptance / 062
Profesione - Occupations / 063
Pyetje - Questions / 064
Qeveri - Government / 065
Qyteti - Town / 066
Refuzim - Refusal / 067
Restorant - Restaurant / 068
Reshura, të - Presipitation / 069
Sasi - Amount / 070
Sëmundje - Diseases / 071
Sistemi Diellor - Solar System / 072
Sporte - Sports / 073
Stinët - Seasons / 074
Stoli Personale - Personal Trimings / 075
Substanca Kimike - Chemical Substances / 076
Shije - Taste / 077
Shkencat - Sciences / 078
a). Ekzakte - Physical
b). Natyrore - Life
c). Shoqërore - Social
Shkolla - School / 079
Shkresa - Writing / 080
Shpezë - Birds / 081
Shpezë Shtëpiake - Poultry / 082
Shtete - Countries / 083
Shtëpia - House / 84
Shtrojë, mbulojë - Bedclothes / 085
Shujta - Meals / 086
Televizioni - Television / 087
Trupi - Body / 088
a). pjesët e jashtme - external parts
b). pjesët e brendshme - inner parts
Udhëtim - Travel / 089
Ujëra - Water / 090
Ushqim - Food / 091
Ushtria - Army / 092
Vegla - Tools / 093
Vendbanim - Dwelling / 094
Vese - Vices / 095
Veshje - Clothes / 096
Virtyte - Virtues / 097

Acide - Acids [' æsids]

acid acetik - acetic acid [ë'si:tik ' æsid]
~ acetilsalicilik - acetylsalicylic [,æsitail, sæsli'silik]
~ askorbik - ascorbic [ë'sko:bik]
~ citrik - citric ~ ['sitrik]
~ dezoksiribonukleik - deoxyribonucleic [di:oksi, raibounju'kliik]
~ etanoik - ethanoik ~['ethë,noik]
~ formik - formic ['fo:mik]
~ fosforik - phosphoric ['fosfërik]
~ hidroklorik - hydrochloric ~ [,haidrë'kllo:rik]
~ karboksilik - carboxylic-[ka:'boksilik]
~ laktik - lactic ~ ['llæktik]
~ nitrik - nitric ~ ['nitrik]
~ ribonukleik - ribonucleic ~ [,raibënju:'kli:ik]
~ salicilik - salicylic [,sæi'silik]
~ sulfurik - sulphuric [sall'fjuërik]
~ uretik - uric ~ ['juërik]

Aktivitete -Activities [ask'tivitiz]

ankohem - complain [këmp'llein]
argëtohem - have fun [hæv fan]
bisedoj - talk [to:k], chat
blej - buy [bai]
braktis - leave [li:v]
diskutoj - discuss [dis'kas]
ec - walk [wo:k]
fitoj - win [win]
fitoj (para) - earn ['ë'.n]
flas - speak [spi:k]
flej - sleep [slli:p]
gatuaj - cook ['kuk]
gënjej - lie [llai]
hargjoj - spend [spend]
humb - loose [llu:z]
~ kohë - waste time ['weist time]
ikë - escape [i'skeip]
kaloj (kohën) - spend [spend]
kënaqem - enjoy [in'xhoi]
kujtohet, më - remmber [ri'membë]
kujtoj - evoke [i 'vouk]
lexoj - read [ri:d]
lodhem - get tired [get 'tairëd]
orvatem - try [trai]
përdor - use [ju:z]
përgadiem - prepare [pri'peë], get ready
përmirësoj - improve [im'pru:v]
premtoj - promis ['promis]
prishë - spoil [spoill], ruin
punoj - work [wë:k]
pushoj - rest [rest]
riparoj - repair [ri'peë], fix
shes - sell [sell]
shëtit - walk [wo:k]
shikoj - watch [woç], look
shkoj - go [gou]
shkruaj - write ['rait]
shpresoj - hope ['houp]
ushtroj - practise ['præktis], train
vendos - decide [di'said]
vrapoj - run ['ran]
zbavitem - shih: argëtohem
zbavit - amuse [ë'mju:z]

Ambienti - Environment [in'vairënmënt]

ajër - air ['eë]
bjeshkë - highlands ['hailënds]
bregore - hillock ['hillok]
dhe-u - earth ['ë:th], soil
fushë - field [fi:lld]
gropë - pit [pit], hole
gurë - stone ['stoun]
hapësirë - space ['speis]
humnerë - abyss ['æbis]
kodër - berg [bë:g]
kodrinë - hill ['hill]
kontinent - mainland ['meinllænd]
livadh - meadow ['medou]
lug - trough ['trof]
luginë - valley ['vællij]
majë - peak [pi:k]
mal - mountain ['mauntin]
oazë - oasis [ou'esis]
pjerrësi - steep [sti:p]
plasaritje - chasm [kæzm]
pyll - forest ['forist]
qiell - sky ['skai]
rërë - sand [sænd]
rrafshirë - plain ['pllein]
rrafshlartë - high plain [haipllein]
rrasë - slate ['sleit]
sipërfaqe - surface ['së:fës]
shkëmb - rock ['rok], cliff
shkretëtirë - desert ['dezët]
shpat - slope ['sloup]
shpellë - cave ['keiv]
ujdhesë - isle ['aill]
vargmale - chain ['çein]
zabel - thicket ['thikit]

Amvisëri - Household ['haushoulld]

bokall - grocer ['grousë]
çajnik - tea pot ['ti:pot]
disk - saucer ['so:së]
djep- cradle ['krædll]
fëltere, tavë - frying pan ['fraingpæn]
fshesë - broom [bru:m]
~ elektrike - vacuum cleaner ['vækjuëm kli:në]
fuçi - barrel ['bærëll]
gotë- glass [glla:s]
kavanoz - jar [xha:]
kazan - boiler ['boilë]
kadë - tub ['tab]
kornizë - frame ['freim]
kovë - bucket ['bakit]
kusi - saucepan ['soispæn]
lavatriçe - washing machine ['woshing më'shi:n]
legen - basin ['beisn]
lugë - spoon [spu:n]
llampë - lamp [llæmp]
magje - kneading trough ['ni:dingtrof]
mashë - fire-irons ['faië 'airëns]
pe - thread ['thred]
qyngë - tube [‘tju:b]
qyp - shih: kavanoz
raft - shelf ['shellf]
resho - hotplate ['hotplleit]
rrymë - current ['karënt]
stufë - stove ['stouv]
shishe-bottle ['botll]
shkrepsë - matches ['mæçiz]
tabake - tray ['trei]
takëm - shih: tabake
taketuke - ash tray ['æshtrei]
televizor - TV [ti:vi:]
tenxhere - pot [pot]
tepsi - baking pan ['beikingpæn]
ujti - iron ['aiën]
vazë - vaze [veiz]
vek - weaver ['wi:vë]

Anët - Sides ['saids]

anë - side ['said]
anasjelltas - vice versa ['vaisi'vë:së]
anash - aside [ë'said]
afër - near ['nië], close ['kllouz]
djathtas - right [rait]
drejt - straight [streit]
jasht - outside ['autsaid]
jug - south ['sauth]
kah - towards [të’wo:dz, two:dz, ‘to:dz]
larg - far [fa:]
lart - up [ap]
përpjetë - upwards ['apwëds]
lindje - east [i:st]
majtas - left [left]
matanë - over there [ouvë dheë]
mes, në - in the middle [indhë 'midll]
mbi - on [on]
mbrapa - behind [bi'haind]
mbrapsht - backwards ['bækwëds]
brenda - inside ['insaid]
mënjanë - astride [ë'straid]
ndër - below [bi'llou]
në - in [in]
në (mbrenda) - into ['intu]
nën - under ['andë]
nëpër - through [thru:]
nga - from [frëm]
para - in front [in frant]
para se - before [bi'fo:]
perëndim - west [west]
përballë - opposite ['opëzit]
përbri- beside [bi’said]
përfundi - beneath [bi'ni:th]
përmbi - over [ouvë]
përmes - across [ë'kros]
përpjetë - upwards ‘apwëds]
poshtë - down [daun]
pranë - by [bai]
prej - from [frëm]
rrethepërqark - around [ë'raund]
sipër - above [ë'bav]
tatëpjetë - downwords ['daunwëds]
te - to [tu], at [æt, ët]
teposhtë - downwards ['daunwëds]
veri - north [no:th]
zigzak - zigzag [zigzæg]

Aparate - Apparatus [,æpë'reitës]

~ fotografik - camera ['kæmërë]
ekran - screen [skri:n]
fotografoj - take pictures [teik 'pikçëz]
gramafon - gramophone ['græmëfoun]
kamerë - video camera ['vi:diou 'kæmërë]
kasetofon - tape recorder [teip ri'ko:dë]
kompjutër - computer [këm'pju:të]
mikrofon - microphone ['maikrëfoun]
telefon - telephone ['tellifoun]
~ mobil - mobile ~ ['mobaill]
televizion - TV [ti:vi:]
video - video recorder ['vi:diou ri'ko:dë]
xhiroj - film [fillm], shoot
për më shumë, shih: Amvisëri

Armët - Weapons ['wepenz]

automatik - submachine gun [sëbmë'shi:ngan]
bajonetë - bayonet ['beiënit]
barot - gun powder ['ganpaudë]
bombë - bomb ['bomb]
cak - target ['ta:git]
dinamit - dynamite ['dainëmait]
eksploziv - explosive [iks'pllouziv]
fishek - cocoon [ko'ku:n]
gaz - gas [gæs]
granatë - shell [shell]
grykë (pushke, topi) - muzzle ['mazll]
harpun - harpoon [ha:pu:n]
helm - poison ['poizn]
helmetë - helmet ['hellmët]
heshtë - shih: shtizë
jatagan - yataghan ['jætëgën]
kapsollë - capsule ['kæpsull]
këmbëz - trigger ['trigë]
kobure - pistol ['pistëll]
kondaku - butt ['bat]
laser - laser ['leizë]
laso - lasso [lassou]
mburojë - shield [shi:lld]
mine-mine [main]
minahedhës - mortar [morta:]
mitralez - machine gun [mëshim gan]
mortaja - mortar [mor:ta]
nishan - target ['ta:git]
parzmore - shih: mburojë
plumb - bullet ['bullet]
projektil - missile ['misaill]
pushkë - rifle ['raifll]
pushkë gjuetari - hunting gun ['hantiri gan]
rafal - burst ['bë:st]
raketë - rocket ['rokit]
revole - gun [gan]
snajper - sniper ['snaipë]
shigjetë - arrow ['ærou]
shënjestër - sight [sait]
shpatë - sword [so:d]
shtizë - spear ['spië]
thikë - knife [naif]
top - cannon ['kænën]
tytë - barrel ['bærëll]

Astronomi - Astronomy [ë'stronëmi]

asteroid - asteroid ['æstë,roid]
galaktikë - galaxy ['gællëksi]
gravitacion - gravitation [,grævi'teishën]
gjithësi - space ['speis]
kometë - comet ['komit]
meteor - meteor ['mi:tië]
mjegull - nebula ['nebjullë]
observatarium - observatory [ëb'zë:vëtëri]
orbitë- orbit ['o:bit]
planet - planet ['pllænit]
raketë - rocket ['rokit]
rruga equmështit - Milky Way ['millki wei]
satelit - satellite ['sætëllait]
sistemi diellor - solar system ['soulë 'sistëm]
supernova - supernova [,su:pë'nouvë]
teleskop - telescope ['teli,skoup]
trup qiellor - celestial body [si’lestiëll bodi]
yll-i - star [sta:]

Barëra - Grass [gra:s]

detelinë - trefoil ['trifoill]
fier - fern [fë:n]
hither - nettle ['netll]
jonxhe - lucerne ['lusën]
lule - flower ['fllauë]
sanë - hay [hei]
shavari-ët - sedge ['sexh]

Bimë - Plants [plla:nts] AmE [æ]

alga - seaweed [si: wi:d]
bar - grass [gra:s]
drithëra - cereals ['siëriëlls]
dru - tree [tri:]
këpurdha - mushrooms ['mashrums]
korale - corals ['korëlls]
likene - moss [mos]
myshk - mold [moulld], moss
pemë - fruits [fru:ts]
perime - vegetables ['vexhitëblls]
plankton - plankton ['pllænktën]
~ bimor - phytoplankton ['fitopllænktën/ 'faitë’pllænktën]

Bujqësi - Agriculture ['ægrikallçë]

çekrek - winch [winç]
draper - sickle ['sikll]
gajbë - crate ['kreit]
grebujë - rake ['reik]
grep - hook ['huk]
hu - stake ['steik]
kazmë - pick [pik]
kombajnë - combine ['kombain]
kopresh - halter ['hoilltë]
kosë - scythe [saith]
litar - rope ['roup]
lopatë - spade ['speid]
pllug - plough [pllau]
pompë - pump ['pamp]
sfurk - pitchfork ['piçfo:k] tokmak - ram [rsem]
traktor - tractor ['træktë]
trinë - harrow ['hærrou]
arë - field [fi:lld]
kositë - mow ['mau]
lëroj - till [till]
livadh - meadow ['medou]
mbjell - sow ['sou]
plehëroj - fertilize [fëti'laiz]

Bulmet - Milk products [millkprë'dakts]

djathë - cheese [çi:z]
dhallë - yoghurt ['jogët]
gjalpë - butter ['batë]
gjizë - curd [kë:d]
hirrë - whey ['wei]
kaçkavall - cheese [çi:z]
kajmak - cream [kri:m]
kos - yoghurt ['jogët]
margarine - margarine [ma:xhë'ri:n]
qumësht - milk ['millk]
tëlyen - butter ['batë]

Dita
- Day [dei]

agim - dawn [do:n]
ditën - by day [bai dei]
dje - yesterday ['jestëdei]
herët - early [ë:li]
mbrëmë - last night [la:st nait]
mbrëmje - night ['nait]
mesditë - noon [nu:n]
mëngjes - morning ['mo:ning]
muzg - twilight ['twailait]
natë - night ['nait]
natën - by night [bai nait]
nesër - tomorrow [të'morrou]
paraditje - morning [mo:ning]
pasditje - afternoon ['aftënu:n]
vonë - late ['leit]

Drithëra ­- Cereals ['siëriëlls]

elb - barely [bæëli]
grurë - wheat [wi:t]
mel - millet ['millit]
misër - BrE maize [meis]
misër - AmE corn [ko:rn]
oriz - rice [rais]
tërshërë - oat ['out]
thekër - rye [rai]
bluaj - grind ['graind], mill
byk - chaff [ça:f]
duajë- sheaf [shi:f]
kalliri - spike [spaik]
kashtë - thatch [thæç], straw
kokërr - grain [grein]
korrë - harvest ['ha:vist]
krunde - bran [bræn]
lëmë - thrashing ground ['thræshing graund]
lidhë - bind [baind], tie
miell - flour ['fllauë]
mulli -mill [mill]
site - sift ['sift]
shirje - thrashing ['thræshing]
shoshitë - scan [skæn]
tallë - cornstalks ['ko:nsto:ks]

Drunj - Trees [tri:z]

ah~u - beech [bi:ç]
bagrem - acacia [ë'keishë]
bambus - bamboo [bæm'bu:]
bli- linden ['lindën]
bredh - fir [fë:]
bung - oak [ouk]
dëllinjë - jumper ['xhampë]
frashër - ash tree [æshtri:]
kregëz - maple ['meipll]
mahagon - mahogany [më'hogëni]
murriz - hawthorn ['ho:tho:n]
mështeknë - birch [bë:ç]
pajne - maple [meipll]
pishë - pine ['pain]
plep - poplar ['popllë]
plep i egër - aspen ['æspën]
sekuoja - sequoya ['sekwoje]
shelg - willow ['willou]
shkozë - hornbeam ['ho:nbi:m]
shtog - elder ['elldë]
verr - alder [o:lldë]
vidh - elm [ellm]
boçë pishe - cone ['koun]
dru (material) - wood [wud]
dru p.sh. bungu - oakwood ['oukwud]
cung - stump [stamp]
degë - branch [bra:nç], AmE [æ]
dërrasë - plank [pllænk]
filiz - spring [spring]
gjeth - leaf [li:f]
gjethe - leaves [li:vs]
gjemb - thorn [tho:n]
halor - conifer ['kounifë]
kaçubë - bush [bush]
karthi - dry twigs [drai twigs]
krënde - shih: karthi
lëvozhgë - bark [ba:k]
njomë, i - humid ['hjumid]
palcë druri - pith [pith]
syth - bud [bad]
shkop - stick [stik]
shperpllakë - plywood ['plaiwud]
shtyllë - pillar ['pilla:]
thatë, i - dry [drai]
thupër - wand [wænd], stic

Emocione - Emotions [i'moushënz]

befasuar i,e - surprised [së'praizd]
bezdisur i,e - bored [bo:ëd]
bindur i,e - convinced [kën'vinst]
brengosur i,e - worried ['worid]
dashuruar i,e - in love [in llav ]
dehur i,e - drunk ['drank]
dëshpruar i,e - disappointed [disë'pointid]
disponuar i,e - in good mood [in gud mu:d]
emocionuar i,e - excited [ik'saitid]
frikësuar i,e - intimidated [in'timideitid]
gëzuar i, e - glad [gllæd]
habitur i,e- astonished [ë'stonisht]
harbuar i,e-enraged [in'reixhd]
hidhëruar i,e - mad [mæd]
hutuar i, e - confused [kën'fju:zd]
inatosur i,e - angry ['ængri]
injoruar i,e - ignored [i'gnoëd]
interesuar i,e - interested [intë'restid]
irrituar i,e - irritated [iri'teitid]
kënaqur i,e - satisfied ['sætisfaid]
lënduar i,e - hurt [hë:t]
lumtur i,e - happy ['hæpi]
mërzitur i,e - annoyed [ë'noid]
mllefosur i,e - exasperated [ig'za:spëreitid]
neveritur i,e - disgusted[dis'gastid]
ofenduar i,e- insulted [in'salltid]
përmalluar i,e- longing ['llonging]
pikëlluar i,e - sad [sæd]
sinqertë i,e - sincere [sin'sië]
sigurtë i,e - sure ['shuë], certain
tërbuar i,e - rabid ['ræbid] furious
tmerruar i,e - terrified ['terifaid]
trazuar i,e - disturbed [dis'të:bd]
trembur i,e - frightened ['fraitënd]
vuajtur i,e - suffering ['safëring]
zhgënjyer i,e - deluded [di'lludid]

Ëmbëlsira - Sweets [swi:ts]

akullore - ice cream [aiskri:m]
bakllava - baklava [bë'kllævë]
biskotë - biscuit ['biskit]
çokolatë - chocolate ['çokllit]
krem - cream [kri:m]
marmelatë-marmalae['ma:mëleid]
sheqer - sugar ['shugë]
sheqerkë - candy ['kændi]
napolitankë - chocolate cookies ['çokllit'kukiz]
reçel - jam [xhæm]
revani - cake [keik]
tullumbë - can [kæn]
tortë - cake ['keik]

Familja - Family ['fæmili]

babai - father [fa:dhë]
baba - dad [dæd], pa [pa:]
bashke'short - husband ['hazbnd]
bashkëshorte - wife ['waif]
bija. e - daughter [do:të]
binjak - twin [twin]
biri, i - son ['san]
gjysh - granpa ['grænpa:]
gjyshe - gran [græn]
motër - sister ['sistë]
nënë - mother ['madhë] ma [ma:]
njerk - step father ['stepfa:dhë]
njerkë - step mother ['stepmadhë]
prind - parent ['pærënt]

Farefisi - Relatives ['relëtivs]

dajë - uncle ['ankll]
dashnor-e - lover ['llavë]
dhëndërr -bride groom [braid gru:m]
~sun, brother-in-law [bradhërinllo:]
fejuari-a i,e - fiance [fian'se]
fqi - neighbour ['neibë]
hallë - aunt [a:nt]
jaran - pal ['pæll]
kujdestar - guardian ['ga:diën]
kujdestar klase - class master [klla:s ma:stë]
kumbar - godfather [godfa:dhë]
kunat - brother in law [bradhërinllo:]
kunatë - sister in law [sistërinllo:]
kushëri-rë - cousin ['kazën]
mbesë - niece [ni:s]
mik - friend [frend]
myshteri - customer ['kastëmë]
nip - nephew ['nefju]
njohur, i, a - acquaintance [e'kweintens]
nuse - bride ['braid]
paraardhës - ancestor ['ænsëstë]
pasardhës - descendent [di'sendënt]
shok-qe - friend [frend]
shok shkolle - school mate [sku:ll meit]
teze - aunt [a:nt]
vjehrra - mother in law [madhërinlo:]
vjehrri - father in law [fa:dhërinlo:]
xhaxha - uncle ['ankll]

Gazra - Gases [gæsiz]

argon - argon ['a:gon]
azot - nitrogen ['naitrëxhën]
dioksid karboni - carbon dioxide ['ka:bën dai'oksaid]
fluor - fluorine ['flluërirn]
freon - ['frkon]
helium - helium ['hirliëtn]
klor - chlorine ['kllo:rin]
kripton - krypton ['kripton]
ksenon - xenon ['zenon]
oksigjen - oxygen ['oksixhën]
monoksid karboni - carbon monoxide ['ka:bën më'noksaid]
hidrogjen - hydrogen ['haidrëxhën]
neon - neon ['ni:on]
radon - radon ['reidon]

Gjellëra - Broths [broths]

fide - noodles ['nu:dllz]
groshë - white beans ('waitbi:nz )
gulash - goulash ['gu:llæsh]
jahni - meat in sauce [mi:t in so:s]
makarona - macaroni [mækë'roni]
musakë - musaka [mu'sækë]
oriz - rice [rais]
patate - potatoes [pë'teitous]
përshesh - bread pap [bred pæp]
pure - puree ['pjuërei]
sarmë - sarma [særmë]
spageta - spagheti [spë'geti]

Gjini, Moshë - Sex [seks] Age ['eixh]

burrë - man [mæn]
djalë - boy [bo:i]
fejuar i,e - engaged [i'ngeixhd]
femër - female [fi:meill]
fëmijë-ja - child ['çailld]
fëmijët - children [çilldrën]
foshnjë - baby ['beibi]
grua - woman ['wumën]
jetim-e - orphan [o:fën]
martuar i,e - married ['mærid]
mashkull - male ['meill]
plak - old man [oulld mæn]
plakë - old woman [oulld wumën]
ri-e, i,e - young ['jang]
rini-a - youth [ju:th]
rritur i,e - adult [ë'dallt]
vajzë - girl [gë:ll]
vejan - widower ['widowë]
vejushë - widow ['widou]
vjetër i,e - old ['oulld]

Gjuhë - Languages [llænguixhiz]

anglisht - English ['ing,lish]
arabisht - Arabian [ë'reibiën]
bullgarisht - Bulgarian [bëllgæriën]
flnlandisht - Finnish ['finish]
frëngjisht - French [frenç]
greqisht - Greek [gri:k]
holandisht - Dutch [daç]
hungarisht - Hungarian [han'gæriën]
induse - Hindu ['hindu]
italisht - Italian [i'tæliën]
japonisht - Japanese [,xhæpë'ni:z]
kinezisht - Chinese [çai'ni:z]
kroatisht - Croation [kro'eishën] l
atinisht - Latin ['lætin]
rumanisht-Rumanian [ru'meiniën]
rusisht - Russian ['rashën]
serbisht - Serbian [së:biën]
spanjollisht - Spanish ['spænish]
shqip - Albanian [æll'beiniën]
turqisht - Turkish ['të:kish]

Higjiena personale - Personal Hygiene ['pë:sënëll 'haixhi:n]

brushë dhëmbësh - toothbrush ['tu:thbrash]
hekuros - iron ['airën]
krihem - comb ['koum]
lahem - wash myself [wosh maiself]
laj - wash [wosh]
~ dhëmbët - brush my teeth [brash mai ti:th]
paste dhëmbësh - toothpaste ['tu:thpeist]
pastroj - clean [kli:n], tidy
peshqir - towel ['tauëll]
qethem - have my hair cut [hæv mai heë kat]
rruhem - shave [sheiv]
sapun - soap ['soup]
shampon - shampoo [shæm'pu:]
shkumë e rrojës - shaving foam ['sheiving foum]
shminkohem -make up [meik ap]
vishem - dress [dres]
peshqir - towel ['tauëll]
sapun - soap ['soup]
zhilet ( brisk roje ) - razor blade ['reizor bleid]
zhvishem - undress ['andres]

Horoskopi - Horoscope ['horëskoup]

akrep - Scorpio ['sko:piou] Scorpion
bricjap - Capricorn ['kæpri,ko:n] Goat
dash - Aries ['eëri:z] Ram
dem - Taurus ['to:rës] Bull
binjak - Gemini ['xhemi,ni:] Twins
gaforre - Cancer ['kænsë] Crab
luan - Leo ['li:ou] Lion
virgjëreshë - Virgo ['vë:gou] Virgin
peshore-ja - Libra ['li:brë] Balance
shigjetar - Sagittarius [,sæxhi'teëriës] Archer
ujor - Aquarius [e'kweëriës] Water-carrier
peshk - Pisces ['paisi:z] Fishes

Insekte - Insects ['insëkts]

akrep - scorpion [‘sko:piën]
bletë - bee [bi:]
brumbuil - beetle [bi:tll]
bubë - silkworm ['sillkwë:m]
bubazhel-i - bug [bag], beetle
buballë - cockroach ['kokrouç]
flutur - butterfly ['batëfllai]
grerëz-a - wasp ['wosp]
gjinkallë - cricket ['krikit]
kaçadrem - stag beetle [stægbi:tll]
karkalec - grasshopper [gra:s,hopë]
karrabisht - earwig ['i:ëwig]
krimb - worm ['wë:m]
larvë - larva ['lla:vë]
merimangë - spider ['spaider]
milingonë - shih: thnegël
mizë - fly ['fllai]
molëz - moth ['moth]
mollëkuqe - ladybird ['leidi bë:d]
morr - louse ['laus]
mushkonjë - mosquito [mës'ki:tou]
pilivesë - dragonfly ['drægënfllai]
plesht - flea [flli:]
rriçër - sheep tick [shi:ptik]
skrrajë - rainworm ['reinwë:m]
shiri - tenia ['ti:nië]
thnegël - ant [ænt]

Instrumente Muzikore - Musical Instruments ['mjuzikll 'instrumënts]

benxho - banjo ['bænxhou]
buri - trumpet ['trampit]
buzuki - bouzouki [bu:'zu:ki]
balalajka - balalayka [bælë'laikë]
çifteli - two stringed instrument ['tu: stringd 'instrumënt]
dajre - tambourine [,tæmbë,ri:n]
daulle - drum ['dram]
flautë - flute [fllu:t]
fyell - shepherds pipe ['shepëdspaip]
gajdë - bagpipe ['bægpaip]
harfë - harp [ha:p]
harmonikë - accordian [e’ko:diën]
kavall - fife [faif]
kitarë - guitar [gi'ta:]
klarinetë - clarinet [‘kllærinët]
kontrabas - double-bass ['dabllbæs]
lahutë - lute[llu:t]
mandoline - mandolin ['mændëlin]
oboa - oboe ['oubou]
orgulë - organ ['o:gën]
piano - piano [pi'ænou]
saksofon - saxophone ['sæksëfoun]
sitar- sitar ['sita:]
sharki - stringed instrument [‘stringd ‘instrumënt]
tambura - tamboura [tæm'buërë]
violinë - violin ['vaiëllin]
akord - chord [ko:d], tune
akordoj - tune [tju:n]
bie. i - play ['pllei]
dirigjoj - conduct [kën’dakt]
inçizoj - record [ri'ko:d], tape
këndoj - sing ['sit]]
notë - note ['nout]
përcjell - accompany [ë'kampëni]
tingëllon - it sounds [it’ saunds]

Java - Week [wi:k]

hënë, e - Monday ['mandei], [-di]
martë, e - Tuesday [tju:zdei]
mërkurë, e - Wednesday ['wenzdei]
enjte, e - Thursday ['thë:zdei]
premte, e - Friday ['fraidei]
shtunë, e - Saturday ['sætë,dei]
diel, e - Sunday ['sandei]

Kafshë Shtëpiake - Livestock [liaivstok]

buall - buffalo ['bafëllou]
buallicë - buffalo cow ['bafëllou kau]
bushtër- bitch ['biç]
cjap - hegoat [hi:gout]
dash - ram [ræm]
dele - ewe [ju:] , sheep
dem - bull ['bull]
derr - pig [pig]
derr femër - saw ['sau]
deve - camel ['kæmëll]
dhen - sheep [shi:p]
dhi - goat ['gout]
gomar - donkey ['danki]
ka-u - ox ['oks]
kalë - horse [ho:s]
lepur - rabbit ['ræbit]
lopë - cow [kau]
mace - cat [kæt]
maçorr - Tomcat [tomkæt]
mëshqerrë - heifer ['haifë]
mëz- colt ['koullt]
mushkë - mule [mju:ll]
pelë - mare [meë]
qen - dog [dog]
qengj - lamb [llæm]
viç - calf [ka:f]

ahur - stable ['steibll]
ahur derrash - pigsty ['pigsti]
bajgë - dung [dang]
bari-u - shepherd ['shepëd]
blegërinë - bleat [blli:t]
dizgin - rein ['rein]
gërhatë (derri) - grunt [grant]
hingllon - neigh ['nei]
kakërdhi - dropping ['droping]
kullotë - graze ['greiz]
leh - bark [ba:k]
kapistër - bridle ['bridll]
kotar - doghouse [doghaus]
lesh - wool [wull]
lëkurë - fur [fë:] , leather
mjaullinë maca - mew [mju:]
patkua- horseshoe [ho:sshu:]
pëllet (lopa) - bellow ['bellou], moo
pëllet (gomari) - bray ['brei]
pleh - dung ['dang]
plevicë - barn [ba:n]
samarë - saddle ['sædll]
shalë - saddle ['sædll]
turi - muzzle ['mazll]
thark - sheepfold ['shi:pfoulld]
thunder - hoof [hu:f]
vathë - fold ['foulld]
zgjedhë - yoke ['jouk]

Kafshë të Egra - Wild Animals ['wailld 'ænimëlls]

antilopë - antelope ['æntëlloup]
ari-u - bear ['beë]
bizon - bison ['baisën]
breshkë - turtle [të:tll]
bukël - weasel [wi:zëll]
çakall - jackal ['xhækëll]
derr i egër - boar ['boë]
dre - deer [di:ë]
dhelpër - fox ['foks]
elefant - elephant ['ellefnt]
fil-elephant ['ellefnt]
gazelë - gazelle [gë'zell]
gepard - chitah ['çutë]
geri - squirrel ['skwirëll]
gorillë - gorilla [go'rillë]
gjarpër - snake ['sneik]
hardhucë - lizard ['liza:d]
hienë - hyena [haj’i:në]
iriq - hedgehog ['hexhhog]
kalë Nili - hippopotamus [hipë'pëtëmës]
kaproll - roebuck ['roubak]
kengur - cangaroo ['kængëru:]
ketërr - squirrel ['skwirëll]
kërmill - snail ['sneill]
kojot - coyote ['kojët]
krokodil - crocodile ['krokëdaill]
kualla - qwala ['kwallë]
leopard - leopard ['lepëd]
lepur - hare ['heë]
luani- lion ['laiën]
majmun - monkey ['manki], ape
makush - ostrich ['ostriç]
mi-u - mouse ['maus]
panter - panther ['pænthë]
puma - AmE, shih: panter
qelbës - polecat ['poullk æt]
panda - panda ['pændë]
rakunë - racoon [rë'ku:n]
rinoçer - rhino ['rainou]
rrëqebullë - lynx [lingks]
sorkadhe - roe ['rou]
shimpanzë - chimpanzee [,çimpën'zi:]
shpezë - birds ['bë:ds]
shqarth - marten [ma:tn]
tigër - tigre ['taigë]
ujk-u - wolf ['wulf]
vjedull - badger [bæxhë]
gjirafe - giraffe [xhi'ra:f]
zebër - zebra [zi:brë]
zhapin - lizard ['lizëd]
bisht - tail ['teill]
brejtës - shrews [shru:z]
dhëmb - tooth [tu:th]
gërhatë (ujku, tigri) - growl ['grawll]
grabitçar - predator ['predëtë]
kafshon - bite [bait]
klithë (majmuni) - shriek [shri:k]
këlysh - cub ['kab], pup
kope - herd ['hë:d], flock
krokatë (bretkosa) - croak [krouk]
kthetër - claw [kilo:]
ngordhësirë - carrion ['kæriën]
nofull - jaw [xho:]
pëllet (dreni) - bell [bell]
sisor - mammal ['m æmëll]
shushurit (gjarpëri) - whizz ['wiz]
ulërin (luani) - roar ['roë]
~ujku - howl ['hawll]

Kafshë uji - Water Animals ['wotë 'ænimëlls]

balenë - whale ['weill]
bretkosë - frog [frog]
fokë - seal [si:ll]
delfin - dolphin ['dollfin]
gaforre - crab [kræb]
guacë - shell [shell]
iriq deti - sea urchin [si:ë:çin]
krap - carp [ka:p]
meduzë - jelly-fish ['xhellifish]
mors - walrus ['wollrës]
ngjalë - eel [i:ll]
oktopod - octopus ['oktëpës]
peshk - fish [fish]
peshkaqen - shark [sha:k]
pinguin - penguin ['pengwin]
troftë - trout ['traut]
vidër - otter ['otë]
yll deti - star-fish [sta:fish]

Koha - Time
[taim]

dekadë - decade ['dekeid]
ditë - day [dei]
javë - week [wi:k]
javë, dy - fortnight ['fo.'tnait]
jubile - jubilee ['xhu:bili:]
minutë - minute ['minit]
moment- moment ['moumënt]
muaj - month ['manth]
orë - hour ['auë]
përvjetor - anniversary [æni'vë:sëri]
sekondë - second ['sekënd]
shekull - century ['sençëri]
vit - year [jë:]

Koka - Head [hed]

arkadë - arcade [a:'keid]
bajame - tonsil ['tonsll]
ballë - forehead ['fo:hed]
bebëz syri - pupil [pju:pll]
buzë - lip [lip]
qepallë - eye-lid ['ailid]
qerpik - eye-lash ['ailæsh]
damkë - beauty spot [bju:tispot]
dhëmb - tooth [tu:th]
dhëmbët - teeth [ti:th]
faqe - cheek [çi:k]
flokë - hair ['heë]
frizurë - hairdo ['heëdu:]
fyt - throat ['throut]
fytyrë - face ['feis]
gojë - mouth ['mauth]
gjuhë - tongue ['tang]
hundë - nose ['nous]
kokërdhok syri - eyeball ['aibo:ll]
lëkurë - skin [skin]
mjekërr - chin [çin]
mjekërr (qime) - beard ['biëd]
mollëz faqeje - cheekbone [çi:kboun]
mustaqe - moustache [mës'ta:sh]
njollë - shih: damkë
nofull - jaw [xho:]
qafë - neck ['nek]
qiellzë - palate ['pællët]
qime - bristle ['brisll], whisker
rrudhë - wrinkle ['rinkll]
sy~të - eye~s ['ai~z]
tëmth - temple ['templl]
vesh~ët - ear~s ['ië~z]
vetull - eye-brow ['aibrau]
vrimë hunde - nostrill ['nostrill]
vrragë - scar [ska:]
zverk - nape ['neip]

Kontinente - Continents ['kontinënts]

Afrika - Africa [' æfrikë]
Azia - Asia ['eishë], ['eizhë]
Amerika Jugore - South America [sauth ë'merikë]
Amerika Veriore - North America [no:th ë'merikë]
Antarktiku - Antarctica [æn'ta:ktikë]
Arktiku - Arctica ['a:ktikë]
Australia - Australia [o'streilië]
Evropa - Europe ['juërëp]
Oqeania - Oceania [,ousi'a:nië]

Lëndë shkollore - School subjects [skull: ‘sabxhëkts]

anglisht - English ['i ngllish]
astronomi - stronomy [ë'stronëmi]
biologji - biology [bai'ollëxhi]
daktilografi - typewriting ['taipraitirng]
ekonomi - economy [i'konëmi]
filozofi - philosophy [fi’lozëfi]
fizikë - physics ['fiziks]
frëngjisht - French ['frenç]
gramatikë - grammar ['græmë]
gjermanisht - German ['xhë:mën]
gjeografi - geography [xhi'ogrëfi]
gjuhë - language ['llænguixh]
histori - history ['histëri]
kimi- chemistry ['kemistri]
kulturë fizike - physical culture ['fizikël ‘kallçë]
latinisht - Latin ['lætin]
letërsi - literature ['litrëçë]
logjikë - logic ['lloxhik]
matematikë - mathematics [,mæthi'mætiks]
muzikë - mucic ['mjuzik]
pedagogji - pedagogics [pedë'goxhiks]
psikologji - psycology [sai'kollëxhi]
sociologji - sociology [sousi'ollëxhi]

Lidhëza - Conjuctions [kën'xhankshënz]

ashtuqë - thus [dhas]
edhepse - though [dhou]
dhe - and [ënd]
derisa - until [an'till]
kështu (që) - so [sou]
megjithëse - although ['o:lldhou], though
ndërsa - while [waill]
nëse - if [if]
ose - or ['o:]
por - but [bët]
sepse - because [bi'ko:z], since, for
sidoqoftë - however [hau'evë], nevertheless

Lule - Flowers ['fllauëz]

begonia - begonia [bi'gounjë]
borzilok - basil ['bæzll]
bozhure - peony ['piiëni]
embarozë - geranium [xhi'reinjëm]
hashash - opium poppy ['opiëm 'popi]
jargovan - lilac ['lailëk]
kaktus - cactus ['kæktës]
kambanore - bell flower ['bell ,fllauë]
karafil - carnation [,ka:'neishën]
krizantemë - chrysanthemum [kri'sæthëmëm]
lulebalsam - balm flower [ba:m,fllauë]
luleblete - honeysuckle ['hani,sakll]
lulebore - snowdrop ['snoudrop]
luledielli - sunflower ['san,fllauë]
lulekaçe - eglantine ['eglën,tain]
lulelivandë - lavender ['lævindë]
lulemëllagë - hollyhock ['holli,hok]
lulemisri - cornflower ['ko:n,fllauë]
lulemos-më-harro - forget-me-not [fë,getmi,not]
luleqyqe - cuckoo-flower ['kuku:,fllauë]
luleradhiqe - dandelion ['dændi:laiën]
lulesapuni - soapwort ['soupwë:t]
lulesyri - pansy ['pænzi]
luleshebojë - wall-flower ['wo:ll,fllauë]
luleshëngjergji - lily of the Valley ['liliëvdhëvælli]
luleshpatë - iris ['aiëris]
luleshqerrë - daisy ['deizi]
luleshtrydhe - strawberry ['stro:beri]
luletaçe - anemone [ë'nemëni]
lulevizhë - sundew ['sandju:]
lulë drimiqare - narcissus white ['na:sisës ,wait]
lulë kacivare - morning glory [mo:ning gllo:ri]
lulëkuqe - poppy ['popi]
manushaqe - violet ['vaiëlët]
narcis verdhosh - daffodil [‘dæfëdill]
orhide - orchid ['o:kid]
trandofile - rose ['rouz]
tulipan - tulip ['tjulip]
vjollcë - violet ['vaiëlët]
zambak - lily ['lili]
zymbyl - hyacinth ['haiësinth]
zhabinë - buttercup ['batëkap]
lulëzon - bloom [bllu:m]
mbledh - pick up ['pik ap]
petale - petal ['petëll]
tufë lulesh - bunch ['banç]

Masa - Measures ['mezhës]

akër - acre ['eikë]
ar - are [a:]
centimeter - centimetre ['senti,mi:të]
funtë - pound ['paund]
fut - foot [fut]
galon - gallon ['gællën]
gram - gram [græm]
grein - grain [grein]
ston - stone ['stoun]
hektar - hectare ['hekteë]
inç - inch [inç]
jard - yard [ja:d]
kilogram - kilogram ['killëgræm]
kilometer - kilometre [ki'llomitë]
liter - litre [‘li:të]
meter - metre ['mi:të]
~katror - square metre ['skueëmi:të]
milë-mile ['maill]
milimetër - milimetre ['milli,mi:të]
pëllëmbë - palm ['pa:m]
pintë - pint ['paint]
ton - tonne [toun]
uncë - ounce [auns]
diagonale - diagonal [dai'ægënll]
gjatësi - length ['length]
gjërësi - width [width]
kapacitet - capacity [kë'pæsiti]
kënd - angle ['ængll]
mat - measure ['mezhë]
~ peshë - weigh [wei]
sipërfaqe - surface ['së:fës]
peshë - weight [weit]
trashësi - thickness ['thiknis]

Mbathje - Footwearing [fut'weëring]

bata - plastic shoes ['pllæstikshu:z]
çizme - boots [bu:ts]
çorape - socks ['soks]
~ të gjata - stockings ['stokings]
këpucë - shoes [shu:z]
lidhëse - lace ['leis]
nallane - clogs [kllogs]
opinga - mocasins ['mokësinz]
pantofla - slippers ['slipëz]
patika - snickers ['snikëz]
sandalle - sandals ['sasndëllz]
take - heel [hi:ll]

Melodi - Melodies ['mellëdiz]

refren - refrein [ri'frein]
këngë - song ['song]
kompozim - composition [kompë'zishën]
muzikë - music ['mjuzik]
~ argëtuese - pop [pop] music
~ klasike - classic ['kllæsik]
~ popullore - falk ['fo:k] music
operë - opera ['oupërë]
serenade - serenade [serë'neid]
uvertyrë - overture ['ouvë,tjuë]
disk - disc [disk]
incizoj - record [ri'ko:d], tape
kasetë - tape ['teip], cassette

Metale -Metals ['metëllz]

alumin-aluminium [,ællju'miniëm]
arë-i - gold ['goulld]
argjend - silver ['sillvë]
bakër - copper ['kopë]
bronzë - bronze [bronz]
çelik - steel [sti:ll]
hekur - iron ['aiën]
kalcium - calcium ['kællsiëm]
kalium - potassium [pë'tæsiëm]
kallaj - tin [tin]
krom - chromium [ 'kroumiëm ]
magnezium - magnesium [mæg'ni:ziëm]
mesing - brass [bra:s]
nikël - nickel ['nik(ë)ll]
plumb - lead [led]
zink - spelter ['spelltë]
zhivë - quicksilver ['kwik,sillvë]
legurë - alloy [ë'lloi], ['ælloi]
shkrihet - melt ['mellt]
xehe - ore ['o: (ë)]

Mëlmesa - Spice ['spais]

biber - pepper ['pepë]
keçap - ketchup ['keçap]
kripë - salt ['sollt]
majonez - mayonaise [meië'neiz]
mish pluhur - curry ['kari]
senf - mustard ['mastëd]
uthull - vinegar ['vinigë]
vegetë - vegeta [ve'getë]

Minerale - Minerals ['minërëlls]

apatit - apatite ['æpë:tait]
hematit - haematite ['hi:më,tait]
azurit - azurite ['æzhërit]
lapis lazuli - lapis lazuli [,læpis 'læzju:li]
orpiment - orpiment ['o:pimënt]
obsidian - obsidian [ëb'sidiën]
xhaspar - jaspar ['xhæspa:]
diamant - diamond ['daimënd]
talk- talc [tællk] 1001
gips- gypsum ['xhipsëm]
kalcit - calcite ['kællsait]
fluorit - fluorite ['fluërait]
kuarc - quartz [kwo:ts]
topaz - topaz ['toupæz]
korundum - corundum [kë'randëm]
margaritar - pearl [pë: ll]
rutil - rutile ['ru:tail]
rubin - ruby ['ru:bi]
safir - sapphire ['sæfaië]

Mish - meat [mi:t]

qofte - meatball ['mi:tbo:ll]
dhjamë - fat [fæt]
hamburger - hamburger [hæmbë:gë]
mishtul - flesh [fllesh]
~ deleje - mutton ['matn]
~ derri - pork ['po:k], bacon
~ dreni - deer ['dië]
~ kau, lope - beef [bi:f]
~ peshku - fish ['fish]
~ shpezësh - poultry ['poulltri]
~ viçi - veal [vi:ll]
~ i bluar - ground meat ['graund mi:t]
~ i thatë - dry meat ['drai mi:t]
proshutë - ham [hæm]
suxhuk - sausage ['so:sixh]
~ i nxehtë - hot dog [hotdog]

Mirënjohje - Gratitude ['grætitjuid]

adhuroj - adore [ë'do:ë]
çmoj këtë gjë - I appreciate it [ai ë'pri:shieit it]
dashuroj, e - I am in love with... [ai ëm in llav with]
dëshiroj - wish [wish], want
dua, e - love [llav]
falënderohem, i - I am grateful to...[ai ëm 'greitfull tu]
falënderoj - thank ['thænk]
jam mirënjohës - I am obliged to... [ai ëm o'blaixhd tu]
nderoj - respect [ri'spekt]
pëlqej,e - like ['laik]
siinpatizoj - admire [ëd'maië]
uroj, i - congratulate [kën'grætjuleit]

Mjete komunikacioni - Vehicles ['vi:ikllz]

aeroplan - aeroplane ['eëplein]
~ pa motor - glider [glaidë]
anije - ship [ship]
autobus - bus ['bas]
automobil - motor car ['moutë ka:]
bager - excavator [ekskë'veitë]
barkë - boat [bout]
biçikletë - bicycle ['baisikll], bike
buldozher - buldozer ['buldouzë]
lielikopter - helicopter [helli'koptë]
jahtë - yacht [jo:t]
kamion - lorry [llo:ri]
koçi - coach ['kouç]
motoçikletë - motorbike ['moutëbaik]
nëndetëse - submarine ['sabmë'ri:n]
qerre - cart [ka:t]
qerre dore - wheelbarrow ['wi:llbærou]
qerre foshnjesh - pram [præm]
trap - raft [ra:ft]
traktor - tractor [træktë]
tramvaj - tram-car [træm ka:]
tren - train ['trein]
trotinet - scooter [sku:të]
saj - sledge [sllexh]
veturë - car [ka:]

aksident - accident ['æksidnt]
autostradë - highway ['haiwei]
benzine- petrol ['petrëll]
binarë - rail [reill]
dalje - exit ['eksit]
defect - out of order [aut ëv o:dë]
dënim - fine [fain]
grah - drive [draiv]
garazhë - garagge [gë’ra:zh]
hekurudhë - railway ['reillwei]
hyrje - entrance ['entrëns]
leje shoferi - driving licence ['draiving 'laisëns]
magjistrale - highway ['haiwei]
naftë - oil ['o:ill]
parking - park place [pa:k pleis]
riparim - repare [ri'peë]
rrugë - road [roud]
semafor - traffic light [tæefik lait]
shpejt - fast [fa:st]
shpejtësi - speed [spi:d]
trotuar - pavement ['peivmnt]
udhëtar- passenger ['pæsinxhë]

Moti - Weather ['wedhë]

acarë - freezingcold [fri:zingkoulld]
akull- ice ['ais]
baltë - mud ['mad]
borë, bie - it snows [it snouz]
borë ,me - snowy ['snoui]
bubullimë - thunder ['thandë]
diell, me - sunny ['sani]
dritë- light ['lait]
erë - wind ['wind]
erë, me - windy ['windi]
errët - dark ['da:k]
freskët - chilly ['çilli]
ftohët - cold ['koulld]
furtunë - storm [sto:m]
fllad - shih: freskët
grade Celsius - centigrade ['sentigreid]
kthjellët, i - serene [siri:n],
lagësht - wet ['wet]
lagështi - moisture ['moisçë]
mjegull - fog [fog]
mot - weather [wedhë]
~ i bukur - nice [nais] ~
~ilig-ugly ['aglli]~
ngrince - frost ['frost]
nxehtë - warm [wo:m]
paster, i - clear ['klië]
pluhur - dust ['dast]
puhi - breeze [bri:z]
qiell - sky ['skai]
re - cloud ['kllaud]
rrebesh - shower ['shauë]
rrezitë - shine ['shain]
stuhi - hurricane ['harikein]
shi,bie - it rains [it reins]
shi, me - rainy ['reini]
tornado - tornado [to:'neidou]
thatë - dry ['drai]
thatësirë - drought [dro:t]
vapë - hot [hot]

Mosmarrëveshtje - Divergence [dai'vë:xhëns]

akuzoj - accuse [ë'kju:z]
armik - enemy ['enëmi], foe
armiqësi - animosity [seni'niositi]
bërtas (dikujt) - yell at [jell æt]
faj - fault [fo:lit]
fajësoj - blame ['blleim]
fyej - insult [in'sallt], offend
godas - punch ['panç], hit
~ shqelm - kick [kik]
~ shuplakë - slap [sllæp]
grindem - quarrel [‘kworëll], argue
kërkoj falje - apologize [ë'pollëxhaiz]
kundërslitar - opponent [ë'pounënt]
lermë rehat! - leave me alone [li:v mi ëlloun]
mallkoj - curse [kë:s]
mos pengo! - don't disturb ['dount dis'të:b]
nënqmoj - abuse [ë'bju:z], underestimate
pendohem - regret [ri’gret], repent
përleshem - fight ['fait]
përzë nga puna - fire ['faië]
poshtëroj - humiliate [hju'milieit]
qortoj - rebuke [ri’bju:k], reprimand, chide scold, reproach
rrahë - beat [bi:t]
shaj - scold [‘sko:lld], swear
shporru! - get lost [get llost]
urrej - hate ['heit]
zihem (me fjalë) - argue [‘a:giu:]
vetëtimë - lightning [‘laitning]
vërshim - flood [‘fllad]
vranët - gloomy [gllu:mi]
ylber- rainbow ['reinbou]

Muajtë - Months ['months]

janar - January ['xhænjuëri]
shkurt - February ['februëri]
mars - March [ma:ç]
prill - April ['eiprill]
maj - May ['mei]
qershor - June [xhu:n]
korrik - July [xhë'llai]
gusht - August ['o:gëst]
shtator - September [sep'tembë]
tetor - October [ok'toubë]
nëntor - November [nou'vembë]
dhjetor - December [di'sembë]

Ngjyrat - Colours ['kallëz]

bardhë i e - white ['wait]
blertë - shih: gjelbër
bordo - shih: purpurt
gjerlbër i e - green [gri:n]
hiri, ngjyrë - grey [grei]
kafe, ngjyrë - brown ['braun]
kaltër i e - blue [bllu:]
kuq-e, i e - red ['red]
pembe ngj. - pink ['pink]
purpurt ngj. - purple [pë:pll]
verdhë i e - yellow ['jellou]
vjollce, ngj. - violet ['vaiëlët]
zi, zezë i e - black [bllæk]
çelur, e - light ['lait]
mbylltë, e - dark [da:k]

Numrat - Numbers ['nambëz]

themelorë - cardinals ['ka:dinëlls]

0 - zero [zirou], nought
1 - one ['wan]
2 - two ['tu:] 3 - three[thri:]
4 - four [fo:]
5 - five [faiv] 6 - six [siks]
7 - seven ['sevën]
8 - eight ['eit]
9 - nine [nain]
10 - ten [ten]
11 - eleven [i'llevën]
12 - twelve [twellv]
13 - thirteen [,thë:'ti:n] 14 - fourteen [fo:ti:n] 15 - fifteen [fifti:n] 16 - sixteen [siks'ti:n]
17 - seventeen [sevën'ti:n]
18 - eighteen [ei'ti:n]
19 - nineteen [nain'ti:h]
20 - twenty ['twenti]
21 - twenty one [twenti'wan]
22 - twenty two [twentitu:]
30 - thirty [thë:ti]
31 - thirty one [thë:tiwan] 40 - fourty [fo:ti]
50 - fifty ['fifti]
100 - hundred ['handrëd]
101 - hundred and one [handrëdëndwan]
200 - two hundred [tu:handrëd]
500 - five hundred [faiv handrëd]
1000 - thousand ['thauzënt]
10.000 - ten thousand [ten thauzënt]
1.000.000 - a million [ë'milljën]
1.000.000.000 - a billion [ë'billjën]
0,4 - point four ['pointfo:]
0,5 - half [ha:f]
1,6 - one point six ['wan point siks]
thyes - fraction ['frækshën]
B - two thirds [tu:thë:ds]
1 1/2 - one a half ['wanëha:f]
1 - square root of five [skweëru:t ëv faiv]
3 K - three and four fifths [thri:ëndfo:fifths]
8 2 - eight squared ['eit 'skweëd]
2x3=6 - twice three make six [twais thri:meik siks]
4+5=9 - four and five make nine [fo:r ënd faiv meik nain]
8-3=5 - eight less three make five [eit les thri: make faiv]
10:5=2 - ten devided by five make two [ten divaidid bai faiv meiktu:]

rendorë - ordinals
[o:dinëlls]

parë-i - first ['fë:st]
dytë-i - second ['seknd]
tretë-i - third [thë:d]
katërt-i - fourth [fo:th]
pestë-i - fifth ['fifth]
gjashtë-i - sixth ['sikth]
dhjetë-i - tenth ['tenth]
njëzetenjë-ti - twentyfirst [twentifë:st]

fundit, i - the last [dhë lla:st]
çift - even [i:vën]
dyfish - twofold ['turfoulld]
dy here - twice ['twais]
dy palë - two pairs [tu:peëz]
edhe një - one more ['wanmo:]
edhe një here - once more [wansmo:]
~ - once again [wansë'gen]
hera e parë - first time [fë:staim]
~ e fundit - last time [la:staim]
një here - once ['wans]
një palë - a pair [ë'peë]
tek - odd [od]
trefish - triple ['tripll]
tri here - threetimes [thri:taimz]
shumëfish - manifold [mænifoulld]

Ora - Time ['taim]

sa është ora - what's the time [wots dhë taim]
ora është...- it's...[its]
2 - two o'clock [tu:okllok]
2.10 - ten past two [ten past tu:]
2.15 - a quarter past two [ëkwo:tëpasttu:]
12.25 - twenty five past twelve [twentifaiv past twellv]
1.30 - half past one [ha:f past wan]
12.40 - twenty to one [twenti tu wan]
23.00 - it's twenty three hours [its twentithri:'auës]

akrep - hand [hænd]
brenda (për) një ore - in one hour [inwan'auë]
edhe 5 minuta - five more minutes ['faiv mo: 'minits]
minute - minute ['minit]
kurdisë - wind up [waindap]
ore - hour ['auë]
ore digitale - digital watch, clock ['dixhitllwoç, kllok]
ore dore - watch ['woç]
ore (muri) - clock [kllok]
sekondë - second ['seknd]

Orendi - Furniture ['fë:niçë]

dollap, bufe - cupboard ['kabod]
karrige - chair [çeë]
kolltuk - armchair ['a:mçeë]
musandër - chiffonier [shifë'nië]
raft - shelf [shellf]
raft librash - bookcase ['bukkeis]
sirtar - drawer ['dro:ë]
tavolinë - table ['teibll]
ulëse - seat [si:t]

Pemë - Fruits [fru:ts]

ananas - pine-apple ['painëpëll]
arrë - walnut [wo:llnët]
avokado - avocado [,ævë’ka:dou]
bajame - almond [a:mënd]
boronicë - bilberry ['billbëri]
dardhë - pear ['peë]
dredhëz - strawberry [‘stro:bëri]
fik - fig [fig]
ftua - quince ['kwins]
gështenjë - chestnut ['çestnat]
hardhi - vine plant [vain plla:nt]
hurmë - date [deit]
kajsi - apricot ['æprikët]
kaqat - dog rose [dogrouz]
kikirikë - peanuts [piniats]
kokos - coconut ['koukë,nat]
kumbull - plum [pllam]
lajthi - hazel-nut ['heizëllnat]
limon - lemon ['lemën]
malinë - raspberry [ra:zbëri]
man - mulberry ['mallbëri]
manaferrë - blackberry ['bllækbëri]
mollë - apple ['æpll]
mushmollë - medlar ['medllë]
pjeshkë - peach [pi:ç]
portokall - orange [‘orënxh]
qershi - cherry ['çeri]
rrush - grape ['greip]
stafidhe - currant ['kërënt]
shegë - pomegranate ['poumgrænët]
thanë - cornel ['ko:nëll]
vishne - sour cherry ['sauëçeri]

aguridhe - unripe ['anraip]
bërthamë (qershie) - stone [stoun]
fidane - sapling ['sæplling]
lulëzon - bloom [bllu:m]
kalbet - decay [di'kei], rot
krasitë - trim [trim]
lëvozhgë (molle) - rind [rind]
lëvozhgë (arre) - shell [shell]
mbinë - sprout ['spraut]
mbledh - pick up [pikap]
pjekur, e - ripe [raip]
qëroj - peel [pi:ll]
rrënjë - root [ru:t]
shartoj - graft [gra:ft]
trung molle - apple tree ['æptltri:]
vreshtë - vineyard ['vinjëd]
vyshket - wither ['widhë]

Perime -Vegetables ['vexhitëblls]

bizele - peas [pi:z]
borani - stringbean ['stringbi:n]
domate - tomato [të’ma:tou]
fasule - whitebean [waitbi:n]
hudhër - garlic [ga:lik]
karotë - carrot ['kærët]
kastravec - cucumber ['kjukambë]
~ turshi - gherkin ['gë:kin]
këpurdhë - mushroom ['mashrum]
kungull - pumpkin ['pamkin]
lakër - cabbage ['kæbixh]
~ turshi- pickled ~ ['piklld]
lulelakër - cauliflower ['ko:lifllauë]
marule - lettuce ['letjus]
panxhar sheqeri - sugarbeet ['shugëbi:t]
patate - potato [pë'teitou]
pjepën - melon ['mellën]
purri - leek [li:k]
qepë - onion ['oniën]
rrep i kuq - beet [bi:t]
rrilkë - radish ['rædish]
spinaq - spinach [s'pinæç]
spec - pepper ['pepë]
shalqin - water melon ['wotë'mellën]
shpargull - asparagus [ë'spærëgës]

farë - seed [si:d]
çkulë - uproot ['apru:t]
këpus - pluck ['pllak]
kërcell - stalk [sto:k]
mbjellë - sow ['sou]
mbledhë - gather [gædhë]
rasat - seedling [si:dling]
përmë shumë, shih: drunj, pemë

Përshëndetje - Greetings [gri:tings]

ditën e mirë - good bye [gud, bai], (have a) good day
kalofsh(i) mirë - have a nice time [hæv ë nais taim]
lamtumirë - so long [sou llong], bye
mirë dita - good afternoon [gud 'aftënu:n]
~ mbrëma - good evening [gud i:vning]
~ mëngjes - good morning [gud 'mo:ning]
mirëse erdh/e-ët - welcome ['wellkëm]
natën e mirë - good night [gud 'nait]
shihemi më vonë - see you later [si: ju: leitë]
tungjatjeta - hello ['hellou], hi

Pije - Drinks ['drinks]

alkool - alcohol ['ællkëholl]
aperitiv - aperitif [ë,peri'ti:f]
birrë - beer ['bië]
çaj - tea [ti:]
kafe - coffee ['kofi]
konjak - cognak ['kounjæk]
lëng - juice [xhu:s]
~ pemësh - fruit juice [fru:txhu:s]
liker - liqueur ['likjuë]
limonadë - lemonade ['lemëneid]
pije - drink ['drink]
~ freskuese - refreshment [ri'freshmënt]
~ jo alkoolike - soft drink [soft drink]
raki - brandy ['brendi], alcohol
rrasoll - brine ['brain] pickle
rum - rum ['ram]
shampanjë - champagne [shæmpein]
sheri - sherry ['sheri]
uiski - whiskey ['wiski]
ujë - water ['wotë]
~ mineral - mineral water ['minërëllwotë]
~ sodë - sodawoter [‘soudëwotë]
verë - wine ['wain]
~ e kuqe - redwine [redwain]
~ e bardhë - whitewine ['waitwain]
vinjak - grape brandy [greipbrændi]
votkë - vodka ['vodkë]
xhin - gin [xhin]

Pikësimi - Punctuation [,pank'çweishën]

~ - tilde ['tilldë]
^ - caret [‘kærët]
apostrof - apostrophe [ë'postrëfi:]
dy pikë - colon ['koullën]
etj. - etc. ['etsëtërë]
kllapë - bracket ['brækit]
nënvizoj - underline ['andëlain]
pikë - full stop ['full stop]
pikëçuditëse - exclamation mark [,ekskllë'meishn ma:k]
pikëpresje - semicolon ['semikoullën]
pikëpyetje - question mark ['kwesçën ma:k]
presje - coma ['komë]
shkronjë e madhe - capital ['kæpitll]
shkronjë shtypi - block letter [bllok'letë]
tire - dash [dæsh]
tri pika - ellipsis ['ellipsiz]
thojza - quotation mark [kwoteishënma:k]
vizë - hyphen ['haifën]
yllth - asterisk ['æstërisk]

Pjesë automjetesh - Car Parts [ka: pa:ts]

boria - horn [ho:n]
brez shpëtimi - life belt [laif bellt]
fre - brake [breik]
gome - tyre [taië]
gomë rezervë - spare ~ ['speë]
kandelë - spark plug [spa:k pllag]
kumpllug - clutch [kllaç]
ndërrues shpejtësie - lever [li:vë]
ngrohja - heater [hi:të]
rrip lidhës - safety belt ['seifti bellt]
rrotë - wheel [wi:ll]
spirancë - anchor [ænkë]
timon - steer [sti:ë]
ulëse - seat [si:t]
ventil - valve [vællv]

Pranim -Acceptance [ë'kseptëns]

ani - OK [oukei]
dakord - agreed [ë'gri:d]
gjithsesi-absolutely [æbsë'lu:tli]
kuptohet - of course [ëv'ko:s]
marrëveshtje - deal [di:ll]
meçdo kusht - by all means [bai o:ll mi:nz]
me kënaqësi - with pleasure [with 'plezhe]
mirë - good [gud]
natyrisht - sure ['shuë]
në rreguli - all right [o:llrait]
pajtohem - I agree [ai ë'gri:]
po - yes [jes]
pohoj - nod [nod]
pranoj - accept [ë'ksept]
sigurisht - certainly ['sëitënli]
takim - date ['deit]
u muarëm vesh - it's a deal [its ë di:ll]

Profesione - Occupations [okju'peishënz]

aktor - acter ['ajktë]
aktore - actress ['æktris]
arkëtar - cashier [kæ'shië]
arkitekt - architect ['a:çitekt]
amvise - housewife [ 'hauswaif]
artist- artist [a:tist]
artizan - craftsman ['kra:ftsmën]
bankier - banker ['bænkë]
bari - shepherd ['shepëd]
berber - barber [ba:bë]
bukëpjekës - baker ['beikë]
daktilograf - typist [taipist]
dentist - dentist ['dentist]
detar- sailor ['seilë]
drejtor - director ['dairëktë]
elektriçist - electrician [ilek'trishën]
farkëtar - blacksmith ['bllæksmith]
farmacist - chemist ['kemist]
gazetar - journalist ['xhë;nëlist]
gjellëbërës - cook ['kuk]
hamall - porter [po:të]
hoxhë - muezzin [mu:'ezin]
infermiere - nurse [në:s]
inxhinier - engineer [,enxhi'nië]
kamarier-e - waiter-ess ['weitë-ris]
kasap - butcher ['buçë]
këngëtar - singer ['singë]
këpucëtar - shoemaker [shu:meikë]
klerik - clergyman ['kllëixhimën]
kompozitor - composer [këm'pouzë]
magjistar - magician [më'xhishën]
mekanik - mechanic [mi'kænik]
mësues - teacher [ti:çë]
mjek - doctor ['doktë]
murator - bricklayer ['brikleië]
muziktar - musician [mju'zishën]
nëpunës - clerk [klla:k]
nxënës - pupil [pju:pll]
orëndreqës - watch maker ['woçmeikë]
pastrues - scavenger ['skævinxhë]
përkthyes - translator [trëns'leitë]
piktor - painter ['peintë]
poet - poet ['pouet]
portjer - shih: hamall
postier - postman ['poustmën]
prift - priest [pri:st]
punëtor - worker [wë:kë]
referent - administrator [ædmini'streitë]
rrobaqepës - tailor ['teilë]
saldator - welder ['wellde]
skulptor- sculptor ['skallpçë]
stjuard-esë - steward-ess ['stjuëd-ës]
student - student ['stju:dë'nt]
sportist -sportsman ['spo:tsmn]
shitës - shop assistant [shopë'sistënt]
shkencëtar - scientist ['saiëntist]
shkrimtar - writer ['raitë]
shofer - driver ['draivë]
tregtar - merchant [më:çnt]
ustah - mason ['meisën]
vallëtar - dancer [da:nsë]
zdrukthtar - carpenter ['ka:pëntë]

Pyetje - Questions ['kwesçënz]

cili - which ['wic] (one)
çka - what [wot]
kend - whom [hum] who
ku - where [weë]
kujt - who [hu:] whom
kurë - when [wen]
kush - who [hu:]
pse - why [wai]
~ - what for [wot fo:]
sa - how much [hau maç]
~ - how many [hau mæni] si - how [hau]
si ashtu - how come [hau kam]

Qeveri - Government ['gavëmënt]

delegat - delegate [‘deligët] v [~eit]
deputet - deputy ['depjuti]
këshilltar - counselor ['kaunsëlë]
kryeministër - prime mininster ['praim'ministë]
kryesues - chairman ['çeëmën]
kryetar - president ['prezidnt]
minister - minister ['ministë]
nënkryetar - vice president [vais'prezidnt]
prefekt - prefect ['pri:fekt]
sekretar - secretary ['sekrëtëri]

Qyteti - Town
['taun]

aveny - avenue ['ævë,nju:]
asfalt - asphalt ['æsfællt]
bulevard - boulevard ['bu:lë,va:d]
fabrikë - factory ['fæktëri]
kinema - cinema ['sinëmë]
kopsht zoologjik - zoo [zu:]
ndërtesë - building ['billding]
park - park [pa:k]
parking - parking ['pa:king]
postë - post office ['poust 'ofis]
qendër - centre ['sentë]
~ tregtare - trade centre ['treid 'sentë]
rrugë - street [stri:t]
rrokaqiell - skyscraper ['skai,skreipë]
shesh - square ['skweë]
shkollë - school [sku:ll]
teatër - theatre ['thiëtë]
trotuar- pavement ['peivmënt]

Refuzim - Refusal [ri'fju:zll]

anuloj - revoke [ri'vouk], annul [ë'nal]
asnjëherë - never ['nevë]
assesi - no way [nouwei]
jo - no ['nou]
kurrsesi - by no means [bai nou mi:nz]
mohoj - neglect [ni'glekt], deny [di'nai]
mos - don't ['dount]
mospërfill - ignore [i'gno:ë]
nuk - not [not], don't
~ pajtohem - disagree [disë'gri:]
shty (për më vonë) - delay [di'lei], postpone

Restorant -Restaurant ['restëro:nt]

bar - bar [ba:]
dhëmbëkruese - toothpick ['tu:thpik]
kamarier - waiter ['weitë]
kamariere - waitress ['weitris]
llogari - bill ['bill]
menu - menu ['menju:]
pecetë - napkin ['næpkin]
peshqesh - tip ['tip]
tape - cork [ko:k]

Reshura, të - Presipitation [presipi'teishën]

borë - snow [snou]
breshër - hail ['heill]
brymë - rime [raim]
lashtë - shih: vesë
rigë - drizzle ['drizll]
shi - rain [rein]
vesë - dew [dju:]
Sasi - Amount [ë'maunt]

akoma - more [mo:]
bajagi - rather ['ra:dhë]
ca - few [fju:]
diçka - something ['samthing]
disa - some [sëm]
duzinë - dousen ['dazn]
fare - at all [ëto:ll]
grumbull - pile ['paill]
gjysmë - half [ha:fj
mbi - over ['ouvë]
mbush - fill ['fill]
mbushur i,e - full ['full]
mjaft - enough [i'naf]
mjaftueshëm - sufficient [së’fishënt]
ndonjë - any ['æni]
nganjëherë - sometimes ['samtaimz]
pak - little ['litll]
panumër - numberless ['nambëles]
përplot - plenty ['pllenti]
plot - a lot [ëllot], full
së paku - at least [ætli:st]
shumë - much [muç], many
shumica - most ['moust]
tejet - very ['veri]
tepër - too much [tu:maç]
tepricë - surplus ['sëpllës]
zbrazët - empty ['emti]

Sëmundje - Disease [di'zi:z]

alergji - allergy ['ællëxhi]
astmë - asthma ['æsmë]
barkë dhembje - stomach-ache ['stamëkeik]
fyt dhembje - sore throat ['so:ë throut]
epilepsi - epilepsy ['epilepsi]
ftohje - cold [‘koulld]
gangrene - gangrene ['gængri:n]
grip - flu ['fllu:]
infarkt - infarct [in'fa:kt]
kancer - cancer ['kænsë]
kokë dhembje - headache ['hedeik]
kolerë - cholera ['kollërë]
lebër - leprosy ['leprësi]
li~a - pock ['pock]
ndezje - inflammation [infllë'meishën]
paralizë - paralysis [pë'ra;lësis]
pagjakësi - anemy ['ænëmi]
pneumoni - pneumonia [nju:'mounjë]
reumë - rheuma [ru:më]
tifo~ja - tipho [‘tifo]
tuberkulozë - tuberculosis [tju:bë:kjullousis]
verdhëz - jaundice ['xhoindis]
verem - shih: tuberkulozë
alivanosem - faint ['feint]
barë - medicine ['medisin]
diagnozë - diagnosis [daië'gnousis]
dregëz - slough ['sllau]
enjtem - swell ['swell]
hanzaplast - bandaid[' bændeid]
injeksion - injection [in'xhekshën]
kontrollim - examination [igzæmi'neishën]
lëngoj - suffer ['safë]
lyth - wart [wo:t]
mjekoj - heal [hi:ll], cure
mulla, ulcerë - ulcer ['allsë]
plagë - wound [wu:nd]
puçërr - pimple ['pimpll]
qelb - pus ['pas]
sëmurë, ie - ill ['ill] sick ['sik]
sirup - mixture ['miksçë]
shërohem - recover [ri'kavë]
temperature - temperature ['tempriçë]
vjell - vomit ['voumit]

Sistemi Diellor - Solar System ['soulë 'sistëm]

Dielli - the Sun [dhë san]
Merkuri - Mecury ['më:kjuri]
Venera - Venus ['vi:nës]
Toka - Earth [ë:th]
Hëna - Moon [mu:n]
Marsi - Mars [ma:z]
Jupiteri - Jupiter ['xhu:pitë]
Saturn i - Saturn ['sætën]
Urani - Uranus ['juërënës]
Neptuni - Neptune ['neptju:n]
plutoni - Pluto ['plu:tou]

Sporte - Sports ['spo:ts]

aerobik - aerobic [eë’rou,bik]
atletikë - athletics [æ'thletiks]
bedminton - badminton ['bædmintën]
basketboll - basketball ['ba:skitbo:ll]
beisboll - baseball ['beizbo:ll]
boks - boxing ['boksiri]
frizbi - frizby ['frizbi]
futboll - football ['futbo:ll]
golf - golf [gollf]
gjimnastikë - gymnastics [xhim'næstiks]
hendboll - handball ['hændbo:ll]
hokej - hockey ['hoki]
kalorim - equestrian [i'kwestriën]
karate - carate [kë'ra:te]
mundje - wrestling ['restling]
not - swimming ['swiming]
patinazh - skating ['skeitng]
ping-pong - table tennis ['teibll'tenis]
ragbi - rugby ['ragbi]
shpatëluftim - fencing ['fensing]
tenis -tennis ['ten is]
volejboll - volleyball [‘voliboll]
vozitje - rally ['rælli]
xhudo - judo ['xhu:dou]
baras - draw [dro:]
dorëzohem - surrender [së'rendë]
2:1- two to one [tu: tu wan]
fitoj - win [win]
fitore - victory ['vtktëri]
fitues - winner ['winë]
fushë - field [-filld]
goditë - hit [hit]
gol-goal [goull]
hedhë - throw [throu]
humbë - lose [llu:z]
kampion - champion ['çæmpiën]
kampionat - championship ['çæmpiënship]
kupë - cup [kap]
luaj - play [pllei]
mbrojtje - defence [di'fens]
medalje - medal ['medëll]
mundë (dikë) - defeat [di'fi:t]
ndal - stop [stop]
pasoj (topin) - pass [pa:s]
pikë - point ['point]
rezultat - score [sko:ë]
rrjetë - net [net]
sallë - hall [ho:ll]
spektatorë - spectators [spek'teitëz]
stadion - stadium ['steidiëm]
sulm - attack [ë'tæk]
shënoj - score [sko:]
shqelmoj - kick [kik]
titull - title ['taitll]
top - ball [bo: 11]
vrapoj - run [ran]

Stinët - Seasons [si:zëns]

dimër - winter ['winte]
pranverë - spring [spring]
verë - summer ['samë]
vjeshtë - autumn [o:tëmn]
vjeshtë AmE - fall [fo:ll]

Stoli Personale - Personal Trimings ['pë:sënëll ‘trimings]

byzylyk - bracelet ['breislit]
çadër - umbrella [am'brellë]
çantë (dore) - handbag ['hændbæg]
çibuk - pipe ['paip]
faculetë - handkerchief ['hænkëçi:f]
krehër - comb [koum]
kuletë - wallet ['wollit]
orë - watch [woç]
pasqyrë - mirror ['mirë]
syza - glasses [glla:siz], spectacles
të kuq buzësh - lipstick ['lipstik]
unazë - ring ['ring]
vëthë - earrings ['iërings]

Substanca Kimike - Chemical Substances ['kemikëll 'sabstënsiz]

acide - acids ['æsids]
albumina - albumen ['ællbjumin]
alkal e- ['ællkë,lai]
alkool - alcohol ['ællkëholl]
amidon - starch [sta:ç]
amino acide - amino acids [ë'mi:nou 'æsids]
amoniak - ammonia [ë'mounië]
baza - bases ['beisiz]
benzol - benzol ['benzoll]
benzine - petrol ['petroll]
derivat-e - derivative-s [dë'rivëtiv-z]
enzime - enzyme ['enzaim]
eter - ether ['i:thë]
ester - ester ['estë]
fenole - phenols [‘fi:nolls]
fruktozë - fructose ['fraktouz]
gazëra - gases [gæsiz]
glikozë - glyco ['glaikou]
gjysmëmetale - semimetals [,semi'metëlls]
hidroksid - hydroxide [hai'droksaid]
inorganik-e - inorganic [,ino:'gænik]
karburant - fuel ['fju:ëll]
karbohidrate - carbohydrates [,ka:bë’haidreits]
kripë- salt [so:llt]
komponim - compound ['kompaund]
materje - matter ['mætë]
metale - metals ['metëlls]
minerale - minerals ['minërëlls]
naftë - oil [oill]
organik-e - organic [o:'gænik]
proteine - proteins ['prouti:ns]
sheqer - sugar ['shugë]
ujë - water ['wo:të]
vajguri - petroleum [pi'trouliëm]
vitamine - vitamins ['vitëmins], ['vait~]
yndyrëra - fats [fæts]
yndyrore - fatty ['fæti]

Shije - Taste ['teist]

aromë - aroma [ë'romë]
bajat - stale ['steill]
erë - smell [smell]
~ e keqe - stink [‘stink]
ëmbël - sweet [swi:t]
freskët,ie - fresh ['fresh]
idhët - bitter ['bitë]
njelmët - salted ['soilltid]
nuhat - smell [smell]
pashijshme,e - uneatable [an’ i:tëbëll]
përcëllues - sharp [sha:p]
shijoj - taste ['teist]
shijshëm - delicious [di'lishëz]
thartë - sour ['sauë]

Shkencat - Sciences ['saiënsiz]

a). Ekzakte - Physical ['fizikëll ]

astronomi - astronomy [ë' stronëmi]
fizikë - physics ['fiziks]
informatikë - computer science [këm'pju:të saiëns]
kimi - chemistry ['kemistri]
matematikë - mathematics [,mæthi'mætiks]
inxhinieri - engineering [,enxhi'niëring]
teknologji - technology [tek'nollëxhi]

b). Natyrore - Life ['laif]

anatomi - anatomy [ë'nætëmi] biologji - biology [bai'ollëxhi] botanikë - botany ['botëni]
gjeografi - geography [xhi'ogrëfi]
histori - history ['histëri]
mjekësi - medicine ['medisin]

c). Shoqërore - Social ['soushëll]

antropologji - anthropology [,ænthrë'pollëxhi]
arsimimi - education [edju'keishën]
drejtësi - law [llo:]
ekonomi - economy [i'konëmi]
filozlofi - philosophy [fi'llosëfi]
gjuhë - language ['llanguixh]
psikologji - psychology [sai'kollëxhi]
sh. politike - political s. [pë'llitikëll]

Shkolla - school
[sku:ll]

bangë - desk ['desk]
bibliotekë - library ['laibrëri]
çantë - bag [bæg]
dëftesë - report [ri'po:t], certificate
dërrasë e zezë - blackboard ['bllækbo:d]
drejtor - director [di'rektë], head
ekskursion - excursion [eks'kë:zhn]
fletore - notebook ['noutbuk]
hartim - composition [kompë'zishën]
kabinet - cabinet ['kæbinët]
kaloj - pass ['pa:s]
klasë - classroom ['klla:s rum]
klasa (I, II) - form [fo:m]
kujdestar jave - monitor ['monitë]
~ klase - classmaster ['kla:s ma:stë]
laborator- laboratory [llë'borëtri]
lekturë- literature [‘litrëçë]
lëndë - subject ['sabxhëkt]
libër - book [buk]
librezë - booklet ['buklet]
mbrëmje mature - prom ['prom]
mësim - lesson ['lesën]
mësoj - learn [le':n], study
~ dikend - teach ['ti:ç]
mësues - teacher ['ti:çë]
ngelë - fail ['feill]
notë - mark [ma:k]
provim - exam [i'gzæm]
temë diplome - seminar paper ['seminë 'peipë]
test - test ['test]

Shkresa - Writing
['raiting]

anekdotë - anecdote ['ænikdout]
barcoletë - joke ['xhouk]
broshurë - booklet ['buklit]
dokument - document ['dokjumënt]
ese - essay [’esei]
fjalor - dictionary ['dikshënëri]
fjalorth - vocabulary [vou'kæbjulëri]
fejton - feuilleton [,fei'to:n]
fletushkë - paper ['peipë]
gazetë - newspaper ['nju:speipë]
kashelash - puzzle ['pazll]
kërkesë - request [ri'kwest]
letër - letter [‘letë]
liber - book [buk]
lutje - application [æplli'keishën]
novelë - tale ['teill]
pamflet - pamphlet [pæmflët]
përrallë - fairy tale [feëri teill]
proverb - proverb ['provëb]
revistë - magazine [,mægë’zi:n]
roman - novel ['novëll]
skriptë - script ['skript]
strip - strip ['strip]
tregim - story [sto:ri]
vjershë - song [song]
botoj - publish ['pablish], issue
faqe - page ['peixh]
fjalë - word [wë:d]
~ e urtë - proverb ['provëb]
fjali - sentence ['sentëns]
fletë - paper ['peipë], list
fshij - erase [i'reiz]
kryerresht - headline ['hedlain]
laps - pencil ['pensill]
letër - paper ['peipë]
lexoj - read [ri:d]
makinë shkrimi - typewriter ['taip,raitë]
ngjyrë - colour ['kallë]
~ stilografi - ink ['ink]
paragraf - paragraph ['pærëgra:f]
pikësim - punctuation [,pankçu'eishën]
redaktoj - edit ['edit]
rresht - line [lain]
stilograf - pen [pen]
strofë - stanza ['stænzë]
shkronjë - letter ['letë]
shkruaj - write [rait]
temë - topic ['topik]
titull - title ['taitll]

Shpezë - Birds [bë:ds]

bilbil - nightingale ['naitingeill]
çafkë - mew [mju:]
dallëndyshe - swallow ['swollou]
gargull - starling ['sta:ling]
grizhzë - blue jay [bllu:xhei]
guguçe - turtledove ['të:tlldav]
gushkuq - robin ['robin]
gjeraqinë - shih: petrit
qyqe - owl ['aull]
harabel - sparrow ['spærou]
hut - shih: kukuvajkë
kanarinë - canary ['kænëri]
korb - raven ['reivën]
kukuvajkë - owl ['aull]
kuçedër (mit.) - dragon ['drægën]
lakuriq - bat [bæt]
laraskë - magpie ['mægpai]
lejlek - stork [sto:k]
mjellmë - swan ['swon]
mullenjë - thrush ['thrash]
mullizezë - blackbird ['bllækbë:d]
pallua - peacock ['pi:kok]
papagall - parrot ['pærët]
petrit - hawk [‘ho:k]
pëllumb - pigeon ['pixhin]
pubëz - hoppoe [‘hu:pu:]
pulëbardhë - gull ['gall]
qafkë - crow ['krau]
qukapik - woodpecker ['wudpekë]
qyqe - cuckoo ['kuku:]
sorrë - shih: korb
sqyfter - falcon ['fællkën]
shpend - bird [bë:d]
shqiponjë - eagle ['i:gll]
trumcak - shih: harabel
turtull - turtledove ['të:tlldav]
turrec - shih: turtull
thëllënzë - partridge ['pa:trixh]
zog - bird ['bë:d]
bisht - tail ['teill]
cicërron - twitter ['twitë]
çel zogj - hatch ['haç]
çerdhe - nest ['nest]
fluturon - fly ['fllai]
grabitçar - predator ['predëtë]
këndon (pëllumbi) - coo [ku:]
këndon(huti) - hoot f'hu:t]
krah - wing ['wing]
krrokatë - croak ['krouk]
kthetër - claw [kilo:]
pendël - feather ['fedhë]
pupël - shih: pendël
sqep - beak [bi:k], bill
shtegtarë (zogj) - migratory birds [mai'grætëri bë:ds]
tufë(zogj) - flock ['fllok]
vezë - egg ['eg]

Shpezë Shtëpiake - Poultry ['poulltri]

bibë - turkey ['të:ki]
çurë - shih: bibë
gjel - cock ['kok]
klloçkë - brood-hen [bru:d-hen]
patë - duck ['dak]
pëllumb - pigeon ['pixhin]
pulë - hen [hen]
rose - goos [gu:s]
zog - chick ['çik]
zogzë - chicken ['çikin]
glasë - fly-blow ['fllaibllou]
këndon (gjeli) - crow [krou]
cockadoodledoo [,kokë,dudll’du:]
kaçurotë - crest ['krest]
kokorisë - crackle ['krækll]
kotec - henroost [henru:st]
krokatë (pata) - quack [kwæk]
pupël - feather ['fedhë]
sqep - beak [bi:k]

Shtete - Countries ['kantriz]

Australia - Australia[o:'streilië]
Austria - Austria ['ostrië]
Anglia - England ['ingllënd]
Argjentina - Argentina [axhën'ti:në]
Belgjika - Belgium ['bellxhiëm]
Brazili - Brazil [brë'zill]
Bullgaria - Bulgaria [ballgeërië]
Danimarka - Denmark ['denma:k]
Franca - France [fra:ns]
Finlanda - Finland ['finllënd]
Greqia - Greece [gri:s]
Gjermania - Germany ['xhë:m(ë)ni]
Holanda - Holland ['hollënd]
Hungaria - Hungary [‘hangëri]
India - India ['indië]
Italia - Italy ['itëli]
Irlanda - Ireland ['aiëlënd]
Islanda - Iceland ['aislënd]
Japonia - Japan [xhë'pæn]
Kina - China ['çainë]
Korea - Korea [kë"ri:ë]
Kroacia - Croatia [kro'eishië]
Maqedonia - Macedonia [mæsë'donië]
Norvegjia - Norway ['no:wei]
Portugalia - Portugal ['po:tjugëll]
Polonia - Polland ['pollënd]
Rumunia - Romania [rou'meinië]
Rusia - Russia ['rashë]
Skocia - Scotland ['skotllënd]
Spanja - Spain [spein]
Suedia - Sweden [swi:dën]
SHBA - USA [ju:esei]
Shqipëria - Albania [æll'beinië]
Turqia - Turkey ['të:ki]
Zvicra - Switserland ['switsëlënd]

Shtëpia - House ['haus]

banjë - bathroom ['ba:thru:m]
brave - lock ['llok]
~ vrimë - keyhole ['ki:houl]
bodrum - cellar ['sella]
çati - roof [ru:f]
çilar - shih: bodrum
derë - door [do:]
~ kryesore - front door ['frantdoië]
dorëz dere - doorhandle [do:hændll]
dritare - window ['windou]
dry - padlock ['pædllok]
dysheme - floor [fllo:]
dhomë - room [ru:m]
~ e ditës - sitting room ['siting ru:m]
~ e fjetjes - bedroom ['bedru:m]
hol - lobby ['llobi]
hyrje - doorway ['do:wei], entrance
kat-i - floor [fllo:ë], store
- përdhes - ground-floor ['groundfllo:ë]
~ i lartë - upstairs ['apsteëz]
~ i poshtëm - downstairs ['daunsteëz]
korridor - corridor ['koridë]
kulm - roof [ru:f], top
kuzhinë - kitchen ['kitçin]
lift - lift ['llift]
llambë - lamp [llæmp]
llambadar - chandelier [çændi'lië]
murë - wall ['wo:ll]
nevojtore - lavatory ['llævëtërij]
orë muri - clock ['kllok]
oxhak - chimney ['çimni]
plafon - ceiling [‘si:ling]
portë - gate [geit]
prag - doorstep [do:step]
rezë - latch [llæç]
shkallë - stairs ['steëz]
qoshe, kënd - corner [‘ko:në]
tavan - loft ['lloft], garret
zile - bell ['bell]

barë - lawn [llo:n]
çimento - cement ['semënt]
dërrasë - plank [pllænk], board
dritë - light ['lait]
errët - dark ['da:k]
gëlqere - whitewash ['waitwosh]
gëlqeros - whitewash ['waitwosh]
letër për veshjen e mureve - wallpaper ['wo:llpeipë]
lyej - tint [tint]
llak - varnish ['va:nish]
llamperi - paneling ['pænelling]
malltar - mortar [mo:ta]
ndritshëm - bright ['brait]
ngjyros - paint ['peint]
parket - parquet ['pa:kei]
oborr - yard [ja:d], court
qeramidhe - tile [taill]
rrethojë - fence ['fens]
tjegull - shih: qeramidhe
tulle - brick ['brik]
xham - glass [glla:s]

Shtrojë, mbulojë - Bedclothes ['bedklloudhz]

batanije - blanket ['bllænkit]
çarçaf - bed sheet [bed shi:t]
dyshek - mattress ['mætris]
jastëk-u - pillow ['pillou]
~ këllëf - pilow case [‘pilloukeis]
jorgan - quilt [kwillt]
mbulesë kreveti - bed cover [bed'kavë]
mbuloj - cover ['kavë]
perde - curtain ['kë:tn]
peshqir - towel ['tauëll]
qilimi - carpet ['ka:pit]
rreckë - towel ['tauëll]
tepih - carpet ['ka:pit]
qëndisje - embroider [im'bro:dë]

Shujta - Meals [mi:llz]

darkë - dinner ['dinë]
~ e vonshme - supper ['sapë]
desert - dessert [di'zë:t]
drekë - lunch [llanç]
kaftjall - shih: mëngjes
mëngjes - breakfast ['brekfëst]
racion - meal [mi:ll]
etshëm i,e - thirsty ['thë:sti]
ngopem - be sat [bi: sæt]
uritur i,e - hungry ['hangri]

Televizioni - Television
[,tele'vizhën]

antenë - antenna [æn'tenë]
~ satelitore - cable TV [keibll ]
ekran - screen [skri:n]
emision - programme ['prougræm]
~ direct - live [laiv]
episod - episode ['epi,soud]
film - movie [mu:vi]
lajme - news [nju:z]
ndërrues programi - r.c. [ri'mout kën'troullë]
ndezë - switch on [swiç on]
në TV - on TV [on ti:vi:]
program - channel ['çænëll]
rregulloj - setup ['setap], arrange
seri - serial ['siëriëll]
sustë - button ['batën]
shikoj TV - watch TV [woç ti:vi:]
shuaj - switch off [swiç of]
video - video ['vi:diou]

Trupi - Body ['bodi]

a). pjeset e jashtme - external parts [iks'të:nll parts]

bark - abdomen ['æbdëmën], stomach
bel - waist ['weist]
bërryl - elbow ['ellbou]
kyç i dorës - wrist ['rist]
damarë - vein ['vein]
damkë - beauty spot [bju:ti spot]
dorë - hand [hænd]
gilcë - tendon [tendën]
gisht - finger [‘fingë]
gisht i madh - thumbkin ['thamkin]
gisht tregues - pointer ['pointë]
gisht i mesëm - bigman ['bigmën]
gisht unaze - ringman ['ringmën]
gisht i vogël - pinckey ['pinki]
gisht këmbe - toe ['tou]
grusht - fist ['fist]
gjoks - breast ['brest]
gju - knee [ni:]
gjymtyrë - limb [lim]
ije - hips [hips]
këmbë - leg [leg]
kërci këmbe - shin [shin]
kofshë - thigh ['thai]
kokë - head [hed]
krah - arm [a:m]
krahëror - chest [çest]
kthizë - navel ['neivll]
kurriz - backbone ['bækboun]
lëkurë - skin ['skin]
llëra - forearm ['fo:ra:m]
majë gishti - fingertip ['fingëtip]
mollaqe - buttock ['batëk]
nyje këmbe - ankle ['ænkll]
prehër - lap [llæp]
pulp këmbe - calf [ka:f]
qime - hair ['heë], bristle
sqetull - armpit ['a:mpit]
stomak - shih: bark
supe - upper arm ['apëra:m]
shpatull - shoulder ['shoulldë]
shpinë - back [bæk]
shpinë dore - back of the hand [bæk ëv dhë hænd]
shputë - foot [fut]
shuplakë - palm ['pa:m]
thembër - heel['hi:ll]
thoi - nail ['neill]
vithe - seat [si:t]

b). Pjesët e brendshme - Inner parts ['inë pa:ts]

asht - bone ['boun]
dell - ligament ['ligëmënt], tendon
gabzherr - windpipe ['windpaip]
gjak - blood [bllad]
kafkë - skull ['skall]
kordat e zërit - vocal cords ['voukllko:ds]
lukth - stomach ['stoumæk]
mëlçi - liver ['livë]
muskul - muscle ['masll]
mushkëri - lungs ['llangs]
nerv - nerv ['në:v]
pankreas - pancreas ['pænkriës]
qelizë - cell [‘sell]
skelet - skeleton ['skelitën]
tru - brain ['brein]
venë - vein ['vein]
veshkë - kidney ['kidni]
zemër - heart [’ha:t]
zorrë - bowel ['bauëll]
djersë - swet ['swet]
fekale - excrement ['ekskrëmënt]
gëlbaz - phlegm ['flegm]
jargë - slobber ['sllobë]
lot~ët - tear~['tië~s]
pështymë - spit ['spit]
qurra - snot ['snot]
urinë - urine ['ju:ërin]

Udhëtim - Travel ['trævll]

arritje - arrival [ë'raivll]
autobus, me - by bus [bai bas]
bagazh - luggage [‘llagixh]
buletë - ticket ['tikit]
ecë - walk [wa:k], go
fluturoj - fly [fllai]
kabinë - compartment [këm'pa:tmnt]
kalimtar - passer by [pa:së bai]
kamping - camping ['kæmping]
këmbësor - pedestrian [pe'destriën]
këmbë, në - on foot [on fut]
nisje - departure [di'pa:çë]
ngas - ride [raid]
pushim - holiday ['hollidei]
udhëtoj - travel ['trævl]
vagon fjetjeje - sleeping car [sli:ping ka:]
~restorant - dining car ['dainingka:]
valixhe - suitcase [sju:tkeis]
veturë, me - by car [bai ka:]
vozis - drive [draiv]
vozitem - ride [raid]
vrapoj - run [ran]

Ujëra - Water ['wotë]

bunar - well ['well]
burim - source ['so:s]
det - sea [si:]
gejzer - geyser ['geizë]
gji - gulf ['gallf]
kënetë - marsh [ma:sh]
liqe - lake ['leik]
lumë - river ['rivë]
moçal - shih: kënetë
oqean - ocean ['oushën]
përrua - stream [stri:m], brook
pellg - pond ['pond]
pikë - drop ['drop]
pishinë - pool ['pu:ll]
pus - pool ['pu:ll]
ujëvarë - waterfall ['wotëfo:ll]
vërshimë - flood ['fllad]
vijë - ditch ['diç]


avull - steam [sti:m]
baticë - hightide ['haitaid]
cekët - shallow ['shællou]
derdh - spill ['spill], shed
erosion - erosion [i'rouzhn]
fundoset - sink ['sink]
gadishull - peninsula [pen'insjulë]
gurgullin - gurgle [gë:gll]
kanjon - canyon ['kænjën]
kthjelltë, i - serene [si'ri:n]
kullon - strain ['strein]
lagësht - wet [wet]
lahem - sunbathe ['sanbeith]
laj - wash ['wosh]
lundroj - row ['rou], sale
mbytem - drown ['draun]
meander - meander [mi'ændë]
ndotur, i - polluted [pë’llu:tid]
notoj - swim ['swim]
oshetin - roar ['roë]
paster - clean [kli:n]
rrëmbyeshëm - torrential [to'renshëll]
rrjedh - flow ['fllou]
siujdhesë - shih: gadishull
spërkat (uji) - sprinkle ['sprinkll]
spërkat (balta) - splash [spllæsh]
shkumë - foam ['foum]
shpëlaj - rinse ['rins]
tejdukshmëri - visibility [vizi'billiti]
tretet - dissolve [di'so:llv]
turbullt, i - turbid [të:bid], muddy
thellë - deep [di:p]
ujdhesë - shih: ishull
ujit - irrigate ['irigeit]
valë - wave ['weiv]
vlon - boil ['boill]
zbaticë - lowtide [loutaid]
zbut - soften ['softn]
zhytem - dive ['daiv], plunge

Ushqim - Food [fu:d]

bukë - bread [bred]
~ kore - crust ['krast]
~ thërmi - crumb ['kram]
bulmet - milk products [millk prë'dakts]
desert - dessert [di'zë:t]
ëmbëlsirë - sweet [swi:t]
gjellë - broth [broth]
gjevrek - cracknel ['kræknëll]
kripë - salt [so:llt]
lakror - shih: pite
mëlmesa - spice ['spais]
mish - meat [mi:t]
pije - drink ['drink]
pite - pie ['pai]
sallatë - salad ['sællëd]
simite - bun ['ban]
supë - soup [su:p]
sheqer - sugar ['shugë]
turshi - pickle ['pikll]
vaj - oil ['o:ill]
vezë - egg ['eg]
brum - dough ['dou]
fërgoj - fry ['frai]
gatuaj - cook ['kuk]
ha - eat ['i:t]
kockë ( asht ) - bone ['boun]
miell - flour ['fllauë]
pjek - roast ['roust], bake
shije - taste ['teist]
ushqyeshëm, i - nutritious [nju'trishëz]
ziej - boil ['boill]

Ushtria - Army [a:mi]

armatim - armment [a:mënt]
armëpushim - armistice ['a:mistis]
aviacion - aviation [ævieishën]
airoport - airport ['eëpo:t]
ateroj - land [lænd]
betejë - battle ['bætll]
bombardoj - bom [bomb]
çetë - troop [tru:p], company
çliroj - liberate ['libëreit]
dëmtoj - damage ['dæmixh]
dorëzohem - surrender [së'rendë]
eskadrilë - squadron ['skwodrën]
ekuipazh - crew [kru:]
fitore - victory ['viktëri]
flshekzare - bandoleer [,bændë'lië]
flotë - navy ['neivi]
grushtshtet - coup d'etat [,ku: dei’ta:]
gjenral - general ['xhenërëll]
humbje - defeat [di'fi:t]
kapiten - captain ['kæptën]
këmbësoria - infantry ['infëntri]
kolonel - colonel ['kë:nll]
lëndoj - injure ['inxhë]
lima - harbour ['ha:bë]
luftë - war [wo:]
luftoj - fight ['fait]
marinë - marine [më'ri:n]
marinar - marinar [ma:nër]
municion - amunition [æmju'nishën]
negociata - negotiations [nigou'shieshënz]
ngritet (aeropl.) - take off [teik of]
njësit - unit ['junit]
oficer - officer ['ofisë]
paqe - peace [pi:s]
pilot - pilot ['paillët]
plagos - wound [wu:nd]
port - port [po:t]
puç - coup d'etat [,ku: dei’ta:]
pushkatoj - execute [eksi'kju:t]
pushtoj - occupy ['okjupai]
rresht - formation [fo'meishën], line
rreshter - sergeant [sa:xhënt]
skele - pier [pië]
sulmoj - attack [ë'tæk]
shenjëtar - shooter [shu:të]
shtiej - shoot [shu:t]
tetar - corporal ['ko:përëll]
toger - lieutenant [lu:'tenënt]
ushtar - soldier ['so:llxhë]
ushtarak - military ['millitëri]
ushtrim - drill [drill]
vras - kill [kill], shoot
zë rob - capture ['kæpçë]

Vegla -Tools [tu:llz]

bateri - batery ['bætëri]
brushë - brush [brash]
burgi - drill [drill], borer
çekan - hammer ['hæmë]
çelës - key [ki:]
daltë - chisel ['çizëll]
dar-ë - pinchers ['pinsë(r)z / 'pinçëz]
dylbi - spy-glass [spaiglla:s]
furçë - shih: brushë
furkë - distaff ['dista:f]
gozhdë - nail ['neill]
gjilpërë - needle ['ni:dll]
kabllo - cable ['keibll]
kaçavidë - screwdriver ['skru:,draivë]
kurthë - trap [træp]
limë - file [faill]
luhaç - swing [swing]
llamarinë - tin-plate ['tinplleit]
mistri - trowel ['trauëll]
piskatore - tweezers ['twi:zës]
qysqi - crowbar ['krouba:]
sëpatë - ax [æks]
site - sieve [si:v] n. sift v.
spango - string [string]
sqepar - shih: teslicë
sharrë - saw ['sou]
shoshë - screen [skri:n]
shkallë - ladder ['lædë]
tel - wire ['waië]
tesell - adze [ædz]
toje - shih: spango
turjelë - borer ['bo:rë]
vidë - screw [skru:]
zdrukth - plane ['plein]

Vendbanim - Dwelling
['dwelling]

banesë - flat [fllæt]
barakë - shack [shæk] hut
kamp - camp [kæmp]
kasolle - cottage ['kotixh]
kështjellë - castle ['kæsll]
kullë - tower ['tauë]
ndërtesë - building ['billding]
pallatë - palace ['pællës]
rrokaqiell - skyscraper ['skaiskreipë]
shator (çadër) - tent ['tent]
shtëpi - house ['haus]
shupë - shed [shed]
villë - villa [vi: lie]

banoj - live ['liv], dwell
banor - inhabitant [in'hæbitënt]
fshat - village ['villixh], country
fshatar - peasant ['pezënt]
jetoj - shih: banoj
lagje - quart [kwo:t]
periferi - suburbs ['sabëbz]
qendër - centre ['sentë]
qytet - town ['taun]
~ i madh - city ['siti]
qytezë - littletown ['litll taun]
qytetar - citisen ['sitizën]
rrugë - street ['stri:t]
shtet - country ['kantri]
shtetas - citisen ['sitizën]

Vese - Vices ['vaisiz]

alkoolist - alcoholic [,ælkë'hollik]
arrogant - arrogant ['ærëgënt]
ashpër, i,e - harsh ['ha:sh]
bixhozçi - gambler ['gæmbllë]
budalla - fool ['fu:ll], silly
dobët, i,e - weak [wi:k]
dobësi - weakness [wi:knës]
drogaman - druggist ['dragist]
fanatik - bigot ['bigët]
gënjeshtar - liar ['laië]
gjaknxehtë - irascible [i’ræsëbll]
kokëfortë - stubborn['stabën]
koprrac - niggard ['nigëd], miser, skinflint
krisur, i,e - crazy ['kreizi]
llomotitës - chatterbox ['çætëboks]
mashtrues - deceiver [di'si:vë], cheater
mosmirënjohës - ungrateful [an'greitfull]
paaftë, i,e - uncapable [an’keipëbëll]
pabesë, i,e - unfaithful [an’feithfull]
pamëshirë, i,e - merciless ['mësiles]
i padëgjueshëm - disobedient [,disë'bi:djënt]
jopunëtor - idle ['aidll]
pasjellshëm, i,e - ill-mannered ['ill'mænëd]
pashoqërueshëm, i,e - unsociable [an'soushëbll]
paturp,ie - shameless ['sheimlës]
përgojues - gossipër ['gosipë]
përtac - lazy ['leizi], idle
qyqar - coward ['kawëd]
shëmtuar, i,e - ugly ['agli]
xheloz-e - jealous ['xhellëz], grudging

Veshje - Clothes ['klloudhz]

bluzë - blouse [bllauz]
brekë - drawers [dro:ëz]
~ femrash - panties ['pæntiz]
~ noti - trunks [træks]
dorëza - gloves ['gllavz]
~ me gishtërinj - mittens ['mitënz]
duvak - bride's veil [braidsveill]
fanellë -jumper ['xhampë]
~ leshi - cardigan ['ka:digën]
fund - skirt [skë:t]
fustan - dress ['dres]
jelek - waistcoat ['weistkout]
~ gjinjësh - bra [bra:]
kaçketë - cap [kæp]
kapelë - hat [hast]
kapotë - coat [kout]
këmishë - shirt [shë:t]
kombinezon - overalls ['ouvërëllz]
kravatë - neck-tie ['nektai]
hullahop - tights ['taits]
maicë krahshkurtër - T-shirt ['ti:shë:t]
~ krahëgjatë - sweatshirt ['swetshë:t]
~ pa krahë - undershirt ['and:shë:t]
mantel - mantle ['mæntll], raincoat
pantallona - trousers ['trauzës]
~ femrash - slacks [sllæks]
~ të shkurta - shorts [sho:ts]
pallto - coat ['kout]
pixhama - pyjamas [pi'xhæmës]
repuplikë - shih: sheshir
rrip - belt [bellt]
rrobe - suits [sju:ts], clothes
shall - scarf [ska:f], shawl [sho:ll]
sheshir - hat [hæt]
trajnerka - warmup suit [wo:mapsju:t]
veshje e brendshme - underwear ['andëweë]

astar - lining [‘laining]
basmë - chintz ['çints]
fije - fibre ['faibë]
gajtan - braid [breid]
harm - patch [pæç]
jakë - collar ['kollë]
kurdel - ribbon ['ribë]
manshetë - cuff ['kaf]
mbajtëse çorapësh - garters [ga:tëz]
mëngë - sleeve [sli:v]
najlon - nylon ['naillën]
pambuk - cotton ['kotën]
patent - zip [zip]
pe - thread [thred]
pullë - button ['batën]
rrotë penjësh - reel [ri:ll]
sintetikë - synthetic [sin'thetik]
stof - cloth [klloth]

Virtyte - Virtues ['vë:tju:z]

aftëje - skillful [‘skillfull]
besnik - faithful ['feithfull], loyal
besueshëm, i,e - reliable [ri'lajëbëll]
bujar - generous ['xhenërës]
bukur, e - beautiful ['bju:tifull], pretty
cute, graceful, fair, gorgeous
charming, attractive, delightful
comely, amiable, sweet
bukur, i - handsome ['hænsëm], comely good looking, admirable
butë, i,e - polite [pë'lait]
edukuar, i,e - well-bred [wellbred]
elegant - BrE smart [sma:t]
gjakftohët - calm ['ka:m]
keq, i,e - bad [bæd], evil, wicked,
vile, naughty, corrupt
sinister, wretched, vicious
krenar - proud ['praud]
kulturuar, ie - cultured ['kallçëd], civilized
mençur, i,e - wise [waiz]
mirë, i e - good [gud], nice, fine, upright,
kind, gracious, polite, refined,
virtuous, friendly, reliable
ndershëm, i,e - honest ['onëst]
ndëgjueshëm, i,e - obedient [ou'bi:djënt]
ndërgjegjshëm, i,e - conscientious [,konshi'ënshëz]
përpiktë, i,e - punctual ['pankçuëll]
përsosur, i,e - perfectionist [pë'fekshënist]
qëndrueshëm, i,e - firm [fë:m], resistable
sjellshëm, i,e - well-mannered [well'mænëd]
stabil - stable ['steibll]
shkolluar, i,e - educated [edju'keitid]
shpejtë, i,e - fast ['fa:st]
zemërmirë - good hearted [gud ha:tid]

Diccionario fuente: Diccionario Inglés-Albanés (Bujar.S)
Más: Traductor de Inglés a Albanais